Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/15

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭔ 14B]
᭑᭔
ᬲᬶᬢᬶᬳᬫᬶᬦᬄᬫ᭄ᬦᭂᬂᬥᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬢᬗᬮᬶᬂ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬓᬦᬾ᭞ᬋᬓᬾᬧᭂᬕᬢ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬭᬕᬸᬕᬸᬫᭂ᭠ᬢᬺᬋᬓᬾ᭞ᬓᬭᬶᬗᭂᬢᬾᬮ᭄ᬯᬶᬃᬯᭀᬗᬮᬶᬸᬲᬶᬸᬤᬸᬲ᭄᭞ᬭᬕᬦ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬓᬳᬶᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᭂᬦ᭄ᬢ
ᬓ᭞ᬲᬂᬅᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭞ᬤᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬍᬫ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬦᭀᬭᬵᬳᬸᬦᬶᬗ᭟ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬾᬭᬦ᭄ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬫᬹᬃᬘ᭄ᬘ᭞ᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓ
ᬳᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬓᬭᬶᬗᭂᬢᬾᬤᬺᬲ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬋᬓᬾ᭞ᬢᬗ᭄ᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬭᬶᬦᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬳᬮᬶᬮᬶᬭᬲᬶᬭᬬᬬᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬵᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᭀᬱᬳᬕᬸᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬓᬂᬗᬫ᭄ᬭᬸ
ᬩᬾᬂᬗᬮᬫ᭄᭞ᬳᬕᬸᬂᬧᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬂᬩᬶᬚᬶᬂ᭞ᬮᬄᬳᬸᬗ᭄ᬯᬲᬶᬭᬜᬯ᭟ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬲᬬᬓ᭄ᬢᬶᬤᬢᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬮᬶᬃ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬯᭀᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬬᬢᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬ
[᭑᭕ 15A]
ᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬩᬜᬸ᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬧᬶᬦᬶᬭᬫ᭄ᬭᬕᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬤᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬳᬮᬶᬮᬶᬭ᭞ᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬾᬳᬫ᭄ᬮ᭠ᬲ᭄ᬳᬬᬸᬦ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬸᬢᬭᬶᬓᬧᬯᬦᬦ᭄᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬦ᭄ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬯᭀᬂᬲᬾᬤᬓᬢᬶ
ᬗ᭄ᬳᬮᬦ᭄᭟ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬲᬸᬭᬸᬧᬶᬬᬗᬵᬃᬓ᭄ᬓᬳᬶᬓᬶ᭞ᬲᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬸᬯᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬅᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄᬳᬸᬧᬫᬶᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬇᬂᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬮᬄᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬲᬶᬥᬶ᭞ᬫᬦᬶᬭᬳᬫᬶᬢ᭄ᬳᬸ
ᬕ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬶᬮᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬫ᭄ᬦᭂᬂᬢᬦ᭄ᬧᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬯ᭄ᬯᭀᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬳᬫᬸᬂᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬮᬾᬗ᭄ᬲᬾᬃᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭟ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬳᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄᬳᬶᬓᬶ᭞ᬫᭂᬢᬸᬲᬓᬶ᭞ᬚ᭄ᬭᭀ
ᬦᬶᬂᬕᭂᬤᭀᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬯᬶᬭᬤᬸᬗᬦ᭄ᬋᬓᬾ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᬦᬮᬗ᭄ᬲᬦᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬳᬮᬢᬶᬗᬹᬦᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬶᬭᬗᬾᬅᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄ᭞ᬲᬂᬅᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬦᬸᬮᬶᬄᬦᬸᬮᬶᬳᬶᬂ