Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭓ 13B]
᭑᭓
ᬭᬲᬂᬗᬫ᭄ᬭᬸᬩᬾᬂᬗᬮᬫ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬓᬭᬡᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬂᬭᬶᬓᬶ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬕᭂᬤᭀᬂᬫᬗ᭄ᬤᬯᬢ᭄᭟ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦᬯᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬬᬄᬢᬬᬬᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶᬦᬾᬳᬶᬭᬶᬓᬵ᭞ᬧ
ᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬬᬬᬶᬳᬭᭀᬯᬂᬳᬓᬾᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾᬢᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬯᭂᬮᬲ᭄ᬳᬢᬶᬫᬫᬶ᭞ᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬲᬶᬢᬶᬳᬫᬶᬦᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬾᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬗᬫ᭄ᬭᬸᬩᬾᬂᬗᬬ
ᬫ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬶᬂᬫᬓᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦᬹᬢ᭄ᬓᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬭᬦᬳᬓᭂᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬯᬸᬯᬸᬲᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬳᬦᬯᭀᬂ
ᬯᬤᭀᬦ᭄ᬢᬋᬓᬾ᭞ᬢᬦᬢᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬃᬱᬫᬳᬾᬂᬫᬫᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬳᬶᬂᬫᬓᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᭀᬭᬤᬓᬂᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞
[᭑᭔ 14A]
ᬳᬶᬓᬸᬓᬭᬡᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬳᬶᬂᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬲᬶᬭᬲᬲᭂᬮᬶᬭᬦ᭄᭟ᬲᬂᬗᬫᬶᬦᬄᬲᬯᬸᬃᬦ᭄ᬬᬳᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬂᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬥᬸᬲᬾᬦ᭞ᬧᬺᬕᬢ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬋᬓᬾᬲ᭄ᬯᬭᬦᬾ᭞ᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬄᬫ
ᬗ᭄ᬓᬾᬢᬾᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᭀᬗ᭄ᬓᭀᬦᭀᬳᬸᬚᬃᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬚᬳᬓᬾᬄᬯᬶᬦᬶᬘᬭ᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬢᬲᬶᬭᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭄᭞ᬦᭀᬭᬩᬶᬲᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬭᭀᬭᭀᬯᬂ᭞ᬮᬄᬮᬸᬗ᭄ᬳᬳᬏ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬲᬶᬤᬾᬦᬵ᭠
ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬚᬍᬩᬾᬂᬓᭀᬦ᭄ᬥᬭ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶ᭞ᬤᬾᬦᬓᬾᬂᬗᬫ᭄ᬭᬸᬩᬾᬂᬗᬮᬫ᭄᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬳᬚᬲᬸᬯᬾᬳᬶᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾ᭞ᬲᬂᬅᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄᬳᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄ
ᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬧᬗᬾᬭᬦ᭄ᬥᬶᬮᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬦᬸᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬫᬵᬲ᭄ᬓᬸᬦ᭄᭞ᬳᬢᬢᬄᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬭ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬭ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬶᬂᬩ᭄ᬭᬂᬢᬓᬶᬂᬓᬶᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄᬢᬦ᭄ᬧᬩ᭄ᬭᬡᬦ᭄᭟