Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-01-250ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]
᭕᭞
ᬦᬶᬂᬧᬶᬳᭀᬮᬲ᭄ᬢᬶᬧᬮ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄‌ᬗᬸᬮᬄᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬧᬶᬓ᭄ᬦᭀᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬶᬢᬸᬂᬓᬳᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬶᬦᭂᬲᭂᬮᬶᬂᬤᬸᬦ᭄ᬬᬧᬤ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬢᬶᬦ᭄ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢᭀᬂᬩᬶᬱᬓᬧᬶᬯ᭄ᬮᬲᬦ᭄᭟ᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬮᬭᬢᬦ᭄‌ᬲᬦ᭄ᬤᬂᬲᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬶᬂᬫᬗᬭᭀᬦᬵᬭᭀᬦ᭄᭞ᬓᬾ
ᬦᬾᬲᬵᬦ᭄ᬓᭀᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬳᬾᬢ᭄ᬯᬶᬫᬓᬵᬤ᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬫᬢᬢ᭄ᬕᬃᬜᬸᬕ᭄ᬚᬸᬕ᭄᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬧᬮᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬤᬤᬶ᭠ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬗᬸᬕᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬧᬚ᭄ᬯᬫᬗᭀᬕ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬤᬭᭀᬧᭀᬦ᭄᭞ᬩᬵᬲ᭄ᬓᬯ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬩᬗ᭄ᬲᬢ᭄᭞ᬕᬸᬫᬶᬦᬾᬗᬸᬘ
ᬧᬂᬚᬳᬢ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳ᭄ᬜᬓ᭄ᬢᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬩᬩ᭄ᬥᬕ᭄᭟ᬚᬦᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᭀᬮᬲ᭄᭞ᬫᬗᭀᬮᬲᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶᬲᬢᭀ᭞ᬫᬓᬤᬶᬰ᭄ᬮᭀᬓᬦᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬗ᭄ᬮᬸᬲᬶᬦ᭄‌ᬘᬶᬘᬶᬂᬫᬘᬂᬘᬂ᭞ᬢᬦ᭄‌ᬯᬗ᭄ᬤᬾᬧᬘᬂᬓᬲ᭄ᬕᬸᬢ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬢᬶᬸᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬜ᭟
ᬳᬧᬤᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬱᬶᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬕ᭄ᬮᬕ᭄᭞ᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬂᬓᬧᬶᬦᬯᭀᬢ᭄᭞ᬘᬶᬗᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬄᬳᬸᬕᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬭᬓᬚᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬓᬪᬶᬱᬾᬓᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬗᬤᬓᬂᬲᬦ᭄ᬫᬓᬓᬲ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬧ᭄ᬢᭂᬂᬮ᭄ᬫᬄᬬᬫᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᭂᬃᬤᬶᬢ᭄ᬗᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬮᬫ᭠
[᭖ 6A]
ᬲᬲᬵᬫ᭄ᬩᬢᬾ᭞ᬓᬓᬶᬳᬲᬶᬄᬓᬯ᭄ᬮᬲᬦ᭄᭞ᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬳᬳᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬗᭂᬄᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬓᭀᬮᬲ᭄ᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬓᬶᬂᬫᬦ᭄ᬤᬭᬯ᭟᭠ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬬᬫᬗᬯᬲ᭄ᬯᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦᬲ᭄ᬯᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬜᬢ᭞ᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄‌ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃ᭞ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬳᬮᭀᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳ
ᬧᬲᬶᬄᬓ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬜ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬶᬩᬢᬦ᭄ᬧᬩᬸᬮᬸ᭞ᬓᬮᬶᬄᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬲ᭄ᬳᬃᬱ᭟ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬳᬮᭀᬦ᭄ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬳᬫ᭄ᬮ᭠ᬤ᭄ᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬳᬧᬓ᭄ᬫᬦᬶᬭᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂ᭞ᬳᬶᬭᬲᬓᬶᬂᬓ᭄ᬦᬓᬩᬶᬓᬲ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬯᬦᬭᬩᬗ᭄ᬲᬢ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬓᬥᬃᬣᬬᬂᬲᬤ᭄ᬭᬸᬫ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬗᬯᬶᬢ᭄
ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟ᬓᭀᬮᬲᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬤᬸᬓ᭄‌ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬶ᭞ᬲᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬶᬳᬬᬫ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬳᬦᬸᬮᬶᬳᬭᬹᬫ᭄ᬉᬚᬭᬾ᭞ᬳᬸᬥᬸᬄᬳᬶᬩᬘᬣᬯᬦ᭞ᬳ᭄ᬤᬲᬗᭂᬢ᭄‌ᬲᬸᬫ᭄ᬮᬗᬶᬢ᭄ᬯᬲ᭄᭞ᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬫᬲᬗᬵᬓᭀᬮᬸᬕ᭄᭞ᬫᬫ᭄ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬗᬶᬯᬂᬫᬵᬢᬹᬢᬂ᭟ᬳᬶᬤᬢ᭄ᬯᬄᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬸᬓᬸᬳᬶ
ᬦ᭄᭞ᬚ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬮᬄᬲᬸᬓ᭄ᬲ᭄ᬭᬳᬂ᭞ᬳ᭄ᬤᬲᬗᭂᬢ᭄‌ᬧᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬾ᭞ᬓᬵᬮᬓᬾᬦᬾᬓᬚᬦ᭄ᬢᬓᬵ᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬳ᭄ᬤᬫᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂ᭞ᬭᬶᬓᬵ᭠ᬮᬲᬸᬓᬭᬳᬬᬸ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬢᬶᬪᬓ᭄ᬢᬶᬧᬕᭂᬳᬂ᭟ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬦᭂᬕᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᭂᬂᬳᬶᬲᭂᬂᬫᬗ᭄ᬯᬍᬲᬂ᭞ᬜᬫ᭄ᬧᭀᬮᬶᬳᬶᬦ᭄‌ᬬᬳᬶ᭠