Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-01-250ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗᭞
ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬦᬯᬸᬃ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬦᬾᬳᬸᬧ᭄ᬢᬶᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬧᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬭᬳᬬᬸ᭞ᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬵᬮᬤᬶᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭟ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬳᬸᬢᬂ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬳᬯ᭄ᬓᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬕᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬲᬫᭀᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄‌ᬬᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶ᭞ᬤᬤᬶᬬᬫᬳᬸᬢᬂᬧᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬶᬬᬦ᭄ᬫᬓᬧ
ᬦᬯᬸᬃ᭞ᬧᬢᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬬᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬮᬸᬗᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬧᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬫᬦᬢᬓ᭄᭟ᬲᬤᬸᬓ᭄ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬤᬶ᭠ᬗᭂᬳᬂ᭞ᬤᬤᬶᬬᬫᬭᬲ᭄ᬭᬶᬗᬢᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬳᬰ᭄ᬭᬸᬫᬢᬓᭀᬦ᭄᭞ᬳᬧᬧᬶᬢ᭄ᬕᭂᬲ᭄ᬜᬢᬸᬯᬶ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬳᬶᬩᬦᬾᬩ᭄ᬗᬶᬮ᭄᭞ᬳᬧᬲᬥ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂ᭞
ᬳᬶᬩᬮᬓᬃᬳᬫᬄᬕ᭄ᬮᬄ᭟ᬚᬦᬶᬳᬶᬩᬲᬶᬂ᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬍᬯᬶᬄᬯ᭄ᬭᬢ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬦᬾᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬤᭀᬱᬵᬦ᭄ᬳᬶᬩᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬕᭂᬮᬄ᭟ᬚᬦᬶᬳᬶᬩᬲᬶᬂᬩᬸᬯᬸᬗᬂ᭞ᬮᬓᬃᬫᬗ᭄ᬫᬲᬶᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬕ᭄ᬢᬶᬄᬩᬦᬾᬮᬓᬃᬳᭀᬬᭀᬢ᭄᭞ᬳᬢᬶᬧᬧᬭᬸᬦᬾᬧᬷᬲᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬳᬸᬮᬳᬂᬓᬳᬶ᭞ᬩᬲᬂᬦᬾ᭠
ᬩᬤ᭄ᬩᬤ᭄ᬧᬂᬧ᭄ᬲᬸ᭞ᬧᭀᬮᭀᬦ᭄ᬦᬾᬮᬓᬃᬓ᭄ᬘᭀᬢᬂ᭞ᬳ᭄ᬜᬾᬦ᭄‌ᬗᬯᬶᬭᬗᬂᬘᬳᬶ᭞ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬫᬓ᭄ᬚᬶᬢ᭄ᬗᬶᬜ᭄ᬘᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬓᬸᬫᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭜᭟ᬳᬸᬥᬸᬄᬫᬘᬦ᭄ᬓᬳᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬃᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬤᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬯᬶᬪᬸᬄᬜᬓ᭄ᬭᬭᬵᬢ᭄ᬓᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬹᬃᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬯᬶᬰᬾᬱᬵ᭟ᬲᬵᬓᬾᬄ
[᭑᭘ 18A]
ᬭᬢᬸᬲᬫᬶᬳᬫ᭄ᬓᬸᬮ᭄‌ᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬂᬤᬾᬯᬤᬾᬯᬢ᭞ᬲᬫᬶᬧᬥᬚ᭄ᬭᬶᬳᬗᬶᬮᬶ᭞ᬲᬵᬓᬾᬳᬾᬢᭀᬂᬩᬦᬶᬫᬸᬮᬢ᭄᭟ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭠ᬓᬲᬸᬩ᭄ᬓᬲᬸᬩᬖᬾᬂᬕᬸᬫᬶ᭞ᬭᬶᬂᬦᬵᬕᬭᬍᬗ᭄ᬓ᭞ᬳᬶᬤᬳᬸᬫᬤᭂᬕ᭄ᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬲᬾᬗᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬯᬡ᭟ᬳᬶᬤᬦᬾᬫᬮᬸᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬧᬸᬢᬸᬲᬦᬼᬯᬶᬄ᭞ᬚ᭠
ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬧᬤᬶᬱᬵ᭞ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗ᭄ᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬓᬯ᭄ᬓᬲ᭄‌ᬯ᭄ᬓᬲ᭄᭟ᬓᬭᬸᬱᬵᬓᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬲᬂᬭᬵᬫᬦᬾᬗᬹᬦᬶ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬩᬫᬘᬦ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬧᬂᬢᬯᬂᬘᬳᬶ᭞ᬳᬶᬭᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬪᬝᬭ᭟ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬫᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬗᬮᬶᬄᬘᬳᬶ᭞ᬘ?ᬳᬳᬶᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂ᭞ᬗᬫᬢᬶᬬᬂᬬᬳᬶᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞
ᬤᬾᬦᬶᬂᬬᬳᬗᬸᬦᬶᬂᬤᭀᬱᬵ᭟ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬘᬳᬶᬕᬶᬭᬶᬂᬢᬦ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᭀᬭᬳᬂᬭᬶᬂᬕ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬧᬂᬕ᭄ᬮᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬗᬸᬦᬶᬗ᭄ᬳᬶᬂ᭠ᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯ᭟ᬬᬳᬶᬫᬘᬦ᭄‌ᬗᬮᬾᬩᬂᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬦᬓᭀᬦᬂ᭞ᬤᬶᬚᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬦᬾᬳᬶᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬳᬶᬭᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄
᭟ᬦᬄᬢᬸᬚᬸᬳᬂᬳᬧᬂᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬳᬶᬗᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬦᬸᬤᬶᬗᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬚᬮᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬫᬚᬦᬶ᭞ᬲᬂᬓᬵᬮᬶᬄᬦᬸᬮᬶᬫᬚᬮᬦ᭄᭟ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬗᬭᭀᬤ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬭᬶ᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬚ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬗ᭄ᬮᬸᬃᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕᬂ᭟ᬳᬶᬩᬫᬘᬦ᭄‌ᬗᭀᬬᭀᬂᬤᬶᬢᬸᬳ