Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/99

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭘ 98B]
᭙᭘᭟
ᬦᬾᬕᬮᬂᬦ᭄ᬤᬶᬄᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬳᬶᬤᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬭᬹᬫ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬬᬸᬭᬸᬫᬚᬲ᭟᭜᭟᭕᭟ᬥᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬮᬸᬯᬶᬃᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬩᬧᬫᬗ
ᬤᬦᬶᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᬭᬶᬲᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬢᬹᬃᬳᬤᬫᬓᬧᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬫᭀᬖᬳᬶᬤᬾᬯᬓᬲᬶᬦ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬯᬺᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬤᬤᬶᬯᬶᬢ᭄ᬦᬶᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬓᬸᬮ᭟᭜᭟
᭖᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬤᬧᬶᬢᭂᬓᭂᬢ᭄ᬩᬧ᭞ᬳᭂᬤᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬫᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬲᬧᬺᬢᬶᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭞ᬲᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬯᬗ᭄ᬰᬶᬸᬂᬳᬶᬸᬂᬗ᭄ᬰᬇᬓᬸ᭞ᬢᬸᬭᬸᬦᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬓᭂᬚᬂ
᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶ᭞ᬗᬚᭂᬂᬩᬾᬲᬫ᭄ᬧᬶᬳᬶᬗᭂᬢᬂ᭟᭜᭟᭗᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬤᬫᬫᬸᬭᬸᬕ᭄ᬮᬗ᭄ᬕᬧ᭄᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬢ᭄ᬬᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬸᬂᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲᬗ᭄ᬲ
[᭙᭙ 99A]
ᬭ᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬕ᭄ᬭᬶᬂᬢᬦ᭄ᬧᬫᬲ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬾᬦᬶᬂ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᭂᬳᬦᬾᬤᬤᬶᬧᬗᬦ᭄᭟᭜᭟᭘᭞ᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬸ
ᬦᬶᬗᬂ᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬮᬦ᭄ᬓᭂᬤᬶᬲ᭄᭞ᬫᬸᬮᬯᬢᭂᬓ᭄ᬩᬺᬢᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬥᬗᬹ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬶᬢᬸᬮᬸᬂᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬦᬶᬓᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧᬸ
ᬚᬶᬢᬹᬃᬲᬬᬗᬂ᭟᭜᭟᭙᭟ᬳᬶᬮᬕᬲᬢᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬸᬪᬩᭂᬮᬶᬫᬫᬶᬭᬕᬶ᭞ᬦᬄᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬫᬮᬸᬫᭂᬫᭂᬫᬦ᭄᭞ᬲᬸᬪᬲᬜ᭄ᬚᬶᬸᬂᬜ᭄ᬚᬚᬮᬦ᭄ᬫ᭠
ᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬗᭂᬢᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬧᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭟᭜᭟᭑᭐᭟ᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬭᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬶᬚᬮᬦ᭄᭞