Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/96

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭕ 95B]
᭙᭕᭟
ᬢ᭄ᬬᬂᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄᬫᬦᬦ᭄ᬤᬂᬮᬭ᭟᭜᭟᭘᭔᭟ᬩᬶᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᭂᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬫᬳᬦ᭄ᬢᬸᬯᬸᬄᬤᬰᬰᬰᬶᬄ᭞ᬳᬶᬗᬦᬦ᭄ᬩᬶᬱᬫᬕᬳᬂ᭞
ᬜᬶᬤᬬᬂᬫᬜᬸᬚᬸᬄᬧᬓᬸ᭞ᬜᬶᬬᬸᬧ᭄‌ᬬᬾᬄᬳᬸᬩᬤ᭄ᬩᭂᬥᬓ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬗᬫᬺᬢᬦᬶᬦ᭄᭞ᬚᬷᬯᬦᬾᬜᭂᬮᬶᬃᬰᬭᬷᬭ᭟᭜᭟᭘᭕᭟ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬳᬶ
ᬬᬂᬦᬾᬲᬸᬪ᭞ᬫᬜᬗ᭄ᬲᬭᬳᬦᬓ᭄ᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬓᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶᬳᭂᬦᬸᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦ᭄ᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬂ᭞ᬗᬮᬶᬄ᭠
ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬶᬕ᭄ᬳᬦᬓᬾᬢᬦ᭄ᬲᬸᬯᬾᬘ᭟᭜᭟᭘᭖᭟ᬦᬄᬚᬲᬸᬪᬦ᭄ᬢᭀᬓᭀᬚᬬᬂ᭞ᬫᬗᭂᬦᬂᬳᬶᬭᬓᬥᬲᬶᬄ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬜᬳᬶᬗᭂᬮᬶᬂᬗᭂᬗ᭄ᬓᬓ᭄᭞
[᭙᭖ 96A]
ᬜᭂᬤᬶᬳᬂᬳᬶᬭᬳᬶᬮᬘᬸᬃ᭞ᬲᬂᬮᬮᬶᬲ᭄ᬫᬲᬶᬄᬢᬦ᭄ᬯᭂᬮᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬶᬧᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬤᬶᬦᬶᬗᭂᬮᬶᬂᬗᭂᬗ᭄ᬓᬓ᭄᭟᭜᭟᭘᭗᭟ᬓᬾᬯᬮᬳᬶᬭᬗᬘᭂᬧᬂ᭞
ᬫᬥᬓ᭄ᬳᬾᬮᬶᬂᬜᬳᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬧ᭄ᬭᬮᬧᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬉᬮᬶᬳᬾᬮᬶᬂᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬓᬦ᭄ᬢᬶᬲᬸᬯᬾᬘ᭞ᬫᬗᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬵᬤᬶᬳ᭠
ᬦᬾᬓᬳᬘᭂᬧᬂ᭟᭜᭟᭘᭘᭟ᬧᬶᬮᬶᬄᬤᬶᬫᬵᬦᬸᬱᬧᬤ᭞ᬓᬤᬸᬂᬚᬫᬾᬫᬾᬦᬾᬓᭂᬤᬶᬲ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬬᬢ᭄ᬯᬭᬓᬸᬯᬂ᭞ᬲᬬᬂᬜᬦᬾᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬸ
ᬦᬸ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᭀᬂᬳᬤᬍᬯᬶᬳᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬭᬭᬾᬓᬸᬢᬂᬩᬶᬬᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟᭑᭟ᬫᬶᬦᬩ᭄ᬲᬧᬸ ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄