Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/95

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭔ 94B]
᭙᭔᭟
ᬩᬸᬃᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬳᬂ᭞ᬳᬾᬮᬄᬦᬸᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬬᬶᬂ᭞ᬩᬾᬩᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬮᬶᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬓᬓᬸᬢᬂᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢᬸᬯᬶ
ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬲᬶᬧᬢ᭄ᬥᬥᬭᬷᬦᬾᬳᭂᬮᬲ᭄᭟᭜᭟᭗᭙᭟ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬯᬶᬥ᭄ᬬᬥᬭᬷ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬭᬭᬾᬦᬾ ᬚᬦᬶᬲᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬶᬓ᭄ᬳᭂ
ᬗ᭄ᬓᬶᬓ᭄ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬥᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲᬾᬯᬬᬄ᭞ᬗ᭄ᬭᬵᬕᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬢᭀᬂᬳᬤᬫᬬᬦ᭄ᬫᬵᬦᬸᬱ᭟᭜᭟᭘᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬧᭀᬫᬓᬸᬤᬂᬤᬶᬦ᭞ᬳᬦᬓᬾ
ᬳᬮᬶᬢ᭄ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬲᬄᬫᬓᬲᬸᬃᬩ᭄ᬬᬲ᭄᭞ᬚᭂᬭᬶᬢ᭄ᬚᭂᬭᬶᬢ᭄ᬲ᭄ᬬᬂᬤᬮᬸ᭞ᬓᭂᬩᬸᬲ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄ᬩᭂᬥᬓ᭄ᬮᬧ᭞ᬓᬢᬦ᭄ᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬥᬸᬄᬲᬚᬓᬲᬗ᭄ᬲᬭ
[᭙᭕ 95A]
ᬦ᭄᭟᭜᭟᭘᭑᭟ᬢᬗᬶᬲᬾ ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬫᬫᬸᬯᬢ᭄᭞ᬉᬘᬧᬸᬘᬧ᭄ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬉᬥᬸᬄᬚ᭄ᬭᭀᬓᬬᬸᬳᬮᬲ᭄᭞ᬚᬸᬭᬸᬢᬸᬮᬸᬂᬗᬯᬾᬤᬬᬸᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄ
ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬯᭀᬄᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩᬸᬯᬄᬓᬵᬮᬳᬦᬓ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭟᭜᭟᭘᭒᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᭀᬂᬩᬶᬱᬚᬮᬦ᭄᭞ᬳᬶᬬᬂᬮᬯᬸᬢ᭄ᬳᭂᬚᭀᬄ
ᬤᬶᬦᬶ᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬬᬂ᭞ᬭᬾᬄᬫᬦ᭄ᬤᬩᬕ᭄ᬬᬦᬾᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬚᭂᬦᭂᬂᬫᬸᬮᬧᭂᬤᬸᬫ᭄ᬳᬶᬬᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬢᭀᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦ᭄ᬫᬓᭂᬮᬢᬂ᭟᭜᭟᭘᭓᭟
ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬯᬡ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬕᬜ᭄ᬘᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬯᬸᬳᬂᬚᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬜᬩᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬶ