Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/90

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭙ 89B]
᭘᭙᭟
ᬢᬸᬮᬓᬢᭀᬦ᭄ᬓᬤᬸᬮᬸ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬜ᭄ᬘᭂᬧ᭄ᬓᬲᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬜᬤ᭄ᬬᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗᬯᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭜᭟᭕᭑᭟ᬢᬸᬮᬸᬲᬂᬳᬶᬘᬦ᭄ᬳᬶᬫᬶᬭᬄ
᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬓᬸᬢ᭄ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜᬨᬮ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸᬳᬬᬸ᭞ᬮᬕᬲ᭄ᬫᬾᬮᬦᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬚᬷᬯ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬫᬦᬦ᭄ᬤᬗᬶ
ᬦ᭄ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭟᭜᭟᭕᭒᭟ᬲᬶᬦᬄᬩᭂᬮᬶᬲᬬᬦ᭄ᬓᬸᬯᬢ᭄᭞ᬧᬕᭂᬄᬫᬗᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬯᬶᬥᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬤᬶᬧᬲᬸᬯᬾᬘ᭞ᬲᬥᬦᬫᬓᬧᬓᬸ
ᬓᬸᬄ᭞ᬩᬾᬢᬾᬮ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬃᬓ᭄ᬓ᭞ᬲᬶᬦᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬗᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭟᭜᭟᭕᭓᭟ᬕᭂᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬲᬂᬓᬳᬶᬄ
[᭙᭐ 90A]
ᬲᭂᬓᭂᬦ᭄ᬫᬭᬩᬷ᭞ᬧᬥᬳᭀᬦᭂᬂᬧᬥᬅᬃᬱ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬫᬶᬢᬸᬦᬲᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬧᬥᬫᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬮᬓᬶᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬓᬵᬤᬶᬕᬸᬭᬸᬮ
ᬯᬦ᭄ᬰᬶᬱ᭄ᬬ᭟᭜᭟᭕᭔᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬮᬫᬶᬫᬗᬤᬸᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬤᬾᬯᬷᬫ᭄ᬮᬾᬘᬫᭀᬩᭀᬢ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬤᬶᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬮᭀᬓᬫ᭠
ᬯᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬯᬦᭂᬄᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬦᬥᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬤᬮᬶᬳᬦ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄᭟᭜᭟᭕᭕᭟ᬯᬶᬯᬾᬓᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬳᬥᭀᬄᬭᬶᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬚᬵᬢᬶ᭞ᬲᬳᬯᬲᬵᬦᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬜᬶᬳ᭄ᬦᬬᬂᬥᬥᬭᬷᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬯᬕ᭄ᬫᬶ᭞ᬳᬾ