Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/75

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭔ 74B]
᭗᭔᭟
ᬤᬤᬶᬮᬮᬶᬧᬶᬫᬳᬸᬧᬲ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬧᬶᬤᬲᬃᬧᬲᬶᬄ᭟᭜᭟᭔᭘᭟ᬭᬶᬂᬢᭀᬬᬫᬯᬓ᭄ᬩᬮᬩᬃ᭞ᬲᬾᬦ᭄ᬤᬸᬂᬭᬶᬬᬸᬢ᭄᭞ᬧᬦᬤᬶᬦ᭄ᬜᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬗᬶᬦ᭄᭞
ᬬᬫᬯᬓ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂᬫᬓᭂᬧ᭄ᬮᬸᬕ᭄᭞ᬲᬳᬦᬦᬶᬂᬗᬯᬾᬪᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭠ᬦ᭄ᬫ᭞ᬢᭂᬩᭂᬮ᭄ᬲᬶᬕ᭄ᬳᬦᬓᬾᬮᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬵᬮᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬮᭀ
ᬪᬳᬶᬭᬶᬳᬢᬶ᭟᭜᭟᭔᭙᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬚᬸᬯᬧᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬭᬵᬕ᭞᭠ᬮᬯᬦ᭄ᬩᬬᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬶᬤᭂᬧᬾᬫᬲᬶᬄ᭞ᬩᬶᬩᬶᬢ᭄ᬕᭂᬭᬶᬂᬤᬶᬢᬸᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬲ
ᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬪᬷᬓ᭄ᬱᬸᬓ᭞ᬳᬦᬾᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᬦᬮᬶᬄᬳᬦᬓᬾᬮᬸᬄ᭞ᬲᬂᬚᭂᬕᬾᬕ᭄ᬫᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬭᬯᭀᬲᬗᬧᬗᬧᬸᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭜᭟
[᭗᭕ 75A]
᭕᭐᭟ᬓᬢᬄᬩᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬮᬶᬳᬂ᭞ᬳᬶᬮᬸᬄᬚᭂᬕᬾᬕ᭄᭞ᬲᭂᬓᭂᬦ᭄ᬫᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶ᭞ᬓᬭᬯᭀᬲᬂᬢᬸᬮ᭄ᬬᬧᬢᬸᬄ᭞ᬮᬸᬄᬜᬮᬮᬶᬧᬶᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄᭞
ᬚᭂᬕᬾᬕ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬲᬢ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬘᬮᬶᬗ᭄ᬜᬦᬾᬫᬧᬶᬗᬶᬢᬦ᭄᭞ᬚᬳᭂᬦ᭄ᬜᬳᬮᬄᬉᬧᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬥᬶ᭟᭜᭟᭕᭑᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬦ᭄ᬥᬫᬶᬥᬃᬣ
ᬬᬂ᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬢᬩᬾᬬᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬧᬯᬘᬦ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬦᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᭀᬥ᭠
ᬮᭀᬪᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬦᬾᬫᬯᬱ᭄ᬝᬓᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬬᬦ᭄᭞ᬮᬦᬂᬳᬸᬕᬶᬓᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬦ᭄᭟᭜᭟᭕᭒᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬫᬦᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬮᬦᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬲ