Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/72

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭑ 71B]
᭗᭑᭟
ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬤᬧᬶᬦᬶᬄᬲᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰᬭᬷᬭᬯᬸᬮᬸ᭞ᬭᬢᬸᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬓᬲᬢ᭄ᬬᬦᬾᬧᬶᬦᬶᬄᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬤᬤᬶ
ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬦᬶᬂᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬩᬸᬯᬢᬂᬧᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟᭓᭕᭟ᬲᬢ᭄ᬬᬫ᭄‌ᬳᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬧᬲᬚ᭞ᬳᬲᬶᬂᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬧᬲᬚᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᬲᬭᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬜᬶᬦ
ᬳᬂᬉᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬵᬮᬫᬲᬫᬬ᭞ᬳᬧᬂᬲᬚ᭞ᬤᬶᬭᬯᭀᬲ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬲᬢ᭄ᬬᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭟᭜᭟᭓᭖᭟
ᬬᬦ᭄ᬲᬳᬶᬳᬲᬶᬂᬭᬯᭀᬲᬂ᭞ᬢᬸᬯᬶᬲᬚ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬲᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬗᬮᬶᬗ᭄ᬕᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬲᬶᬂᬭᬯᭀᬲᬂᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾ
[᭗᭒ 72A]
ᬤᬗᬦ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬤᬶᬸᬂᬦ᭄ᬥᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬧᬥᬫᬫᬃᬘ᭄ᬘᬬ᭞ᬭᬯᭀᬲᬾᬓᬢᭂᬍᬩᬂᬲᬳᬶ᭟᭜᭟᭓᭗᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬤᬕᬸᬫᭂᬮᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂ
ᬲᬚ᭞ᬧᬫᭂᬤᬮ᭄ᬜᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬚᬲᬶᬤ᭄ᬥᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬮᬶᬜᭀᬓᬾᬦᬾᬗᬯᬶᬚᬶᬮᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬲᭀᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬓᬤᭀᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬶᬂ
ᬲᬚᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬮᬶᬜᭀᬓ᭄ᬓᬤᭀᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭜᭟᭓᭘᭟ᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬲᬢ᭄ᬬᬦᬾᬧᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬫᭂᬮᬄᬮᬦ᭄ᬢᬸᬭᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬸᬂᬩᬳᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬭᭀᬲᬶᬄ᭞
ᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬜᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬬᬦᬶᬂᬢᬸᬯᬄᬫᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞᭠ᬫᬗᬶᬮᬶᬲᬂ᭞ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦᬾᬓᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬭᬾᬄᬲᬂᬓᬸᬯᬢ᭄ᬫᭂᬓᭂᬓ᭄ᬓᬫ᭞ᬯ