Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/70

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭙ 69B]
᭖᭙᭟
ᬤᬤᬶᬲᬳ᭄ᬬᬲᬬᬂ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬧᬕᭂᬳᬂ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬭᬵᬕᬥᬃᬫ᭄ᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬜᬕᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬲᬳᬶ᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬳ
ᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬫᬮᬸᬧᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬦᬾᬗᭂᬦᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬢ᭄ᬩᬢᬦ᭄ᬫᬫᬢᬶ᭠ᬫᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬚᬦᬶᬧᬶᬥᬃᬣᬬᬂ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬳᬤ᭞᭠
ᬳᬦᬓ᭄ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬫᬫᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂᬮᬄᬳᬦᬓ᭄᭞ᬦ᭄ᬢᭀ᭠ᬓᬕᬸᬕᬸᬩᬳᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭟᭜᭟᭒᭗᭟ᬲᬧᬭᬦ᭄ᬳᬾᬮᬄᬢᬹᬃᬩᬾᬩᬲ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄ᭠
ᬢ᭄ᬯᬭ᭞ᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬫᬜᭂᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬚᬭᬸᬄᬲᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬓᬤᬶᬓᬶᬤᬗᬾᬓᬤᬾᬰ᭞ᬲᬳᬶᬗᬾᬗᬧ᭄᭞ᬮᬘᬸᬃᬢ᭄ᬯᬭᬳ
[᭗᭐ 70A]
ᬳᬶᬸᬂᬤᬗᬸᬕᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬜᬶᬗ᭄ᬕᬳᬶᬦᬸᬫᬄᬳᬦᬓ᭄᭞ᬓᬢᬫ᭄ᬬᬸᬩᬳᬦ᭄ᬕᬕᬶᬢᬶᬓ᭄᭟᭜᭟᭒᭘᭟ᬗᬶᬤᬶᬄᬲᬸᬩᬲᬗᭂᬢ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬤᭀᬄᬤᬶᬲᭀᬃ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬦᬄᬬ
ᬲᬩᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬤᬤᬶᬚᬸᬭᬸᬢᬶᬳᬶᬲ᭄ᬧᬢᬸᬄ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬫᬓᬶᬤᬶᬳᬂ᭞ᬢᭂᬕᭂᬄᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬮᬗᬶᬢ᭄ᬩᬤᬸᬯᬸᬃᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬳᬸᬮᬶᬗᬶᬤᬶᬄᬜᬲᬃ
᭞ᬜᭂᬭᭀᬤ᭄ᬤᬤᬶᬫᬮᬶᬂᬜᬶᬮᬶᬩ᭄᭟᭜᭟᭒᭙᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬢᭂᬓᬾᬳᬶᬭᬵᬕ᭞ᬫᬯᬓ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬩᬜᭂᬄᬫᬶᬯᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬯᬾᬘᬶ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦᬾᬫ᭠
ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄᭞ᬗᬸᬤᬩᬸᬤᬸᬄᬗᬦ᭄ᬢᬶᬜᭀᬭᬄ᭞ᬗᬭᬸ᭠ᬲᬓ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬜᬓᬶᬢᬂᬧᬗᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬓᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬢᬸᬮᬾᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬗᬫᭀᬓᭀ