Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/69

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭘ 68B]
᭖᭘᭟
ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬫ᭄ᬧᬂᬤᬤᬶᬧᬶᬓᬸᬦ᭄᭞ᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬲᬸᬯᬸᬤᬂᬫᭂᬮᬄᬲᬬᬗᬂᬩᬮᬶᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟᭒᭑᭟ᬅᬪᬬᬥᬦᬳᬤᬦ᭄ᬜ᭞ᬬᬦᬶᬂᬳᬦᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭ
ᬢᬳᬾᬦ᭄ᬫᬜᭂᬚᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬚᬕ᭄ᬗᬯᬾᬕᬶᬭᬂᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬳᬲᬶᬂᬧᬳᭂᬓ᭄ᬧᬥᬲᬸᬓ᭞ᬭᬾᬄᬲᬫᬶᬢ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬾᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬳᬦᬾᬫᬫ᭠
ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬸᬓ᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬓᬬᬂᬫᬢᬶ᭟᭜᭟᭒᭒᭟ᬬᬦᬶᬂᬕᭂᬤᭂᬕᬾᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᭀᬩᬄ᭞ᬤᬤᬶᬅᬓ᭄ᬱᬫᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬦᬾᬤᬶᬢᬸᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸ
ᬮ᭄᭞ᬩᬶᬲᬗᭀᬤᬕᬂᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬳᬾᬮᬄ᭞ᬓᭂᬦᭂᬳᬾᬲᬵᬳᬲᬍᬩᬸᬃ᭞ᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬦᬾᬧᬸᬦᬄ᭞ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬸᬜ᭄ᬚᭂᬮ᭄ᬲᬸᬩᬪᬰ᭄ᬫᬶ᭟᭜᭟᭒
[᭖᭙ 69A]
᭓᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬬᬧᭂᬓᭂᬓ᭄ᬩᬸᬯᬢᬂ᭞ᬤᬦᬸᬯᬸᬢᬂ᭞ᬭᬾᬄᬳᭂᬥᭂᬕ᭄ᬫᬸᬲᬸᬳᬾᬚᬵᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᭂᬲᬸᬫᬭᬹᬧᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬦᬓ᭄᭞ᬧᬭᬶᬓᭀᬱ᭞ᬕᬮᬓ᭄
ᬬᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬗᬫᬸᬓ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬫᬢ᭄ᬬᬂᬬᬤᬶᬢᭂᬗᬄ᭞ᬫᬸᬲᬸᬳᬾᬤᬶᬲᬶᬲᬶᬓᬲᬶᬄ᭟᭜᭟᭒᭔᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬲᭂᬂᬩᬓᬢ᭄ᬢᬸᬯᬸᬢᬂ᭞ᬬᬳᬶᬕᭂᬥᬶᬕ᭄᭞ᬭᬾᬄᬭᬲᬧᬢᬹᬢ᭄ᬤᬶᬳ᭠
ᬢᬶ᭞ᬧᬮᬶᬂᬳᬕᭂᬢ᭄ᬲᬕ᭄ᬲᬕ᭄ᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬬᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬶᬮᬂ᭞ᬓᬤᭀᬲᬗᭂᬢ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬘᬸᬘᬸ᭞ᬤᬤᬶᬫᬸᬲᬸᬄᬩᬸᬯᬶᬸᬂᬯᬸᬂᬲᬬᬂ᭞ᬭᬾᬄᬕᬗ᭄ᬕᬸᬩ᭠
ᬓᬢ᭄ᬕᭂᬤᭂᬕᬶᬦ᭄᭟᭜᭟᭒᭕᭟ᬪᬸᬢᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦᬾ ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤ᭠ᬗᬺᬱᬶᬄ᭞ᬤᬤᬶᬳ᭄ᬬᬂᬅᬓ᭄ᬱᬫᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬓᬶᬸᬂᬲ᭄ᬧᬯᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬳᬧᬂ