Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/66

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭕ 65B]
᭖᭕᭟
ᬰᬷᬮᬢᬦ᭄ᬓᬦᬹᬢ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬩᬧᬫᬢᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬄᬤᬤᬶᬜᬮᬄᬉᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄᭞ᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫᬓᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬦᬾᬦᬶᬱ᭄ᬝᬮᬸᬯᬶᬄ᭠
ᬓᬤᬮᬶᬄ᭟᭜᭟᭗᭟ᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬰᬷᬮ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬢᭂᬕᭂ᭠ᬲᬂ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬮᬮᬶᬫ᭄ᬧᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬢᬶᬢᬦ᭄ᬫᬫᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬶᬜᭀᬓ᭄ᬫᬸ
ᬯᬄᬢᬦ᭄ᬫᬫᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬧᬶᬂᬮᬶᬫ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬸᬜᬳᬾᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭞᭠ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬤᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬰᬷᬮ᭞ᬤᬶᬢᬸᬳ᭄ᬬᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭟᭜᭟᭘᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ
ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬃᬢᬯᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬄᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭠ᬲᬳᬶ᭞ᬧᬸᬭᬳᬶᬬᬶᬂᬳᬾᬮᬄᬗᬤᬸᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬩᬫᬳᬶᬮᬶᬸᬂᬍᬳᬦ᭄᭞ᬦᬾ
[᭖᭖ 66A]
ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬳᬦᬾᬯᬤᬶᬢᬸ᭞ᬧᬸᬭᬫᬮᬓᬃᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬮᬸᬯᬶᬳᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬫᬡᬶᬓ᭄᭟᭜᭟᭙᭟ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬩᬮᬶᬓᬶᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬢᬶᬗ᭄ᬮᬲ᭄
᭞ᬜᬓ᭄ᬢᭂᬓᭂᬓ᭄ᬫᬲᬸᬓ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬢᬸᬢᬹᬭᬂᬳᬸᬮᬶᬧᬜᬸᬫᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫ᭠ᬢᬶᬫᬢᬶᬧᬜ᭄ᬚᬗᬂ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬜᬓ᭄᭞ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬫᬦᬹᬯᬸᬢ᭄ᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬤᬤᬶ
ᬧᬮᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬢᭀᬂᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬗᬃᬣᬶ᭟᭜᭟᭑᭐᭟ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬅᬃᬣᬓᬫᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭞ᬩᬶᬲᬩᬓᬢ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬚᬦᬸᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬩᬶ
ᬲᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬘᬢᬸᬃᬯᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬓᬭᬡ᭞ᬩᬸᬯᬢᬂᬫ᭄ᬬᬭᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬳᭂᬤᬩᬸᬤᬸᬄᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᭂᬮᬄᬲᬬᬗᬂᬢᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭟᭜᭟