Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/64

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭓ 63B]
᭖᭓᭟
ᬲᬶᬓ᭄᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬮᬭ᭞ᬳᬧᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬜᬮᬶᬸᬂᬮᬶᬫᬸᬭᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬭᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬦᬳᬾ᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬗ᭄ᬲᬭᬫᬢᬸᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬲᭀᬫᬄᬳᬮᬶᬄᬢ᭄ᬯᬭᬓᭂᬦᬶ᭞
ᬓᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬓᬢ᭄᭞ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬜᬶᬓ᭄ᬭᬸᬂᬫᬲᬧᬸᬢ᭄ᬚᭂᬗᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬸᬯ᭄ᬢ᭄᭞ᬫᬓᬢᬶᬕᬫᬗ᭄ᬤᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬧᬂᬤᬧ
ᬓᬸᬯᬂ᭟᭜᭟᭒᭑᭟ᬳᬧᬂᬩᬓᬢ᭄ᬫᬓᬢᬢᬶᬕᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬸᬮᬶᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬲᬮᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄‌ᬬᬾᬦᬶᬂᬍᬧᬲ᭄‌᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬓᬸᬯᬂᬲᬸᬓᬦᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬤ
ᬦᬾᬫᭂᬮᬄᬦᬶᬬᭂᬭᬸᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬫᬢᬶᬦ᭄ᬜᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬶ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬬᬤᬤᬶᬭᬸᬭᬸᬂᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬫᬓᭂᬚᬂᬫᬓᬢᬂ᭞ᬓᬫᬅᬃᬣ᭞ᬢᭂ
[᭖᭔ 64A]
ᬓᬦᬶᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦᬾᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬩᬸᬯᬢᬂ᭟᭜᭟᭒᭒᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾ ᬩᬓᬢ᭄ᬕᬶᬲᬶ᭞ᬦᬾᬢᬢᬶᬕ᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬂᬦᭂᬓᬬᬂᬳᬯᬓ᭄
᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢᬓᬤᬶᬢᬮᬕᬦᬾ᭞ᬳᬗ᭄ᬰᬮᬦ᭄ᬓᬢᬓᬾᬧᬢᬸᬄ᭞ᬜᭂᬩᬸᬭᬶᬦ᭄ᬓᬢᬮᬕᬫᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬦᭂᬓᭂᬄᬢᬦ᭄ᬓᬶᬲᬶᬤᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬓᬢᬶᬢᬄ
ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬲᬓᬵᬤᬶᬢᬫ᭄ᬩᬸᬮᬶᬮᬶᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᭂᬮᬤ᭄᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬳᬶᬲᭂᬓᬃᬯᬗᬶ᭞ᬓᬾᬢᭀᬩᬕᬸᬲ᭄ᬳᬧᬂᬧᭂᬤᬲ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟᭜᭟ ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟
᭑᭟ᬚᬮᬦ᭄ᬦᬾᬚᬦᬶᬓᬯᬶᬢᬂ᭞ᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾ᭞ᬅᬃᬣᬶᬦ᭄ᬜᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬢᬲᬶᬦ᭄᭞ᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄ᬚᬵᬢᬶᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢᬾᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬅᬃᬣ᭄ᬬᬂ᭞ᬉᬡ᭄ᬥᬸ