Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/63

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭒ 62B]
᭖᭒᭟
ᬅᬃᬣᬶᬦ᭄ᬅᬃᬣᬶ᭞ᬚᬶᬦᬄᬢᭂᬕᬮ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬳᬦᬦᬶᬂᬓᬲᬸᬕᬶᬳᬦ᭄᭟᭜᭟᭑᭗᭟ᬅᬃᬣᬶᬦ᭄ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓᬬᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬗᬾ
ᬢᬂ᭞ᬧᬢᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬮᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬢ᭄ᬯᬭᬗᬥᬸᬓ᭄᭞ᬢᭂᬓᬮᬦᬸᬲ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬩᬾᬩᬲ᭄ᬕᬮᬂᬢ᭄ᬯᬭᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬧᬢᭂᬧᬶᬢᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬕᬸ᭟ᬓᬤᬶᬲᬶᬋᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬜᬸᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭞ᬲᬸᬩᬢᬢᭂᬮᬸᬧᭂᬢᬾᬓᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄ᬫᬓᬤᬫᭂᬮᬄ᭟᭜᭟᭑᭘᭟ᬲ᭠
ᬮᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄ᬗᬯᬾᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬦᬄᬪᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬸᬋᬡᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬗᭂᬮᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬸᬯᬂᬳᬶᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬫᬦᬳᬾ᭞ᬭᬲᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬡᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞
[᭖᭓ 63A]
ᬘᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬢᬸᬭᬸᬦᬦᬾᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬭᬲᬦᬾᬲᬗᭂᬢ᭄ᬧᬓᬸᬯᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬗᬯᬾᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬶᬬᬸᬦᬦ᭄ᬫᬫᬸᬯᬢᬂ᭞ᬫᬓᬸᬋᬡᬦ᭄᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬂ᭠
ᬓᬢᬸᬦᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬫᭂᬕᬢ᭄ᬲ᭄ᬫᬭᬢᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟᭜᭟᭑᭙᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬗᭂᬮᬄᬅᬃᬣᬧᬫᭂᬓᬲᬶᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬩᭂᬥᬓ᭄ᬮᬬᬄ᭞ᬜᬗ᭄ᬲᬭᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄᭞
ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬚᭂᬗᬄᬤᬶᬳᬢᬶᬦᬾ ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬲᬫᬮᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬤᬤᬶᬓᬦᬶᬱ᭄ᬝᬦᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬓᬸᬥᬸᬤᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬩᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃ
ᬩᬦ᭄ᬢᬂᬕᭂᬥᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᭀᬗ᭄ᬓᬓᬦ᭄᭞ᬩᬸᬯᬸᬂᬥᬦᬤᬤᬶᬗᬶᬤᬶᬄ᭞ᬧᬢᬸᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬢᭀᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭟᭜᭟᭒᭐᭟ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬯᬭᬗᭂᬮᬄᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬳᬩᭂ