Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/59

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭘ 58B]
᭕᭘᭟
᭞ᬘᬶᬳ᭄ᬦᬦᬶᬂᬬᬢ᭄ᬦᬦᬾᬢᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬦᬾᬲᭀᬃᬮᬦ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬘᬧᬸᬳᬂ᭟᭐᭟᭔᭟ᬦᬄᬧᬸᬧᬸᬢᬂᬚᬮᬦ᭄ᬫᬲᬶᬭᬫ᭄ᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬧᬂᬳᬾᬗ᭄ᬕ
ᬮ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾ᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬕᬳᬶᬦᬸᬡ᭄ᬥᬕᬾᬮᬶᬬᬸ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᭀᬮᬄᬢᭀᬮᬶᬄ᭞ᬓᬕᬾᬢᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ
ᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬭᬶᬂᬧᬜ᭄ᬘᭀᬭᬦᬾᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬫᬓᭂᬫ᭄ᬩᬭᬦ᭄ᬗᭂᬘᭀᬃᬗᬵᬮᬂ᭞ᬦᭂᬧᬾᬦ᭄ᬰᬶᬮ᭞ᬢᭀᬬᬦᬾᬫᬸᬜ᭄ᬘ᭄ᬭᬢ᭄ᬗᬭᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬇᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬋ
ᬫᬸᬓ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬬᬃ᭟᭐᭟᭕᭟ᬦᬸᬮᬶᬫᬲᬶᬭᬫ᭄ᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬢᭀᬬᬦᬾᬳᭂᬢᬶᬲ᭄᭞ᬗᬯᬾᬲᬸᬓ᭞ᬮᬸᬮᬶᬃᬲᬶᬭᬫᬶᬦ᭄ᬳᬫᬺᬢ᭞ᬲᭂᬕᭂᬃᬳᭀᬕᭂᬃᬚ᭄ᬯᬭ᭠
[᭕᭙ 59A]
ᬲᬦᬾ᭞ᬮᬫᬶᬩᬸᬮᬓ᭄ᬩᬮᬶᬓ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬸᬲ᭄᭞ᬭᬲᬢᭀᬂᬮᬕᬲ᭄ᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬘᭀᬃᬘᭀᬃᬮᬦ᭄ᬫᬧᭀᬓ᭄ᬧᭀᬓᬦ᭄᭞ᬘᭂᬘᭂᬄᬫᬲᬸᬕᬶᬫᬓᭂ
ᬫᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗᬚᬓ᭄ᬬᬸᬲᬦ᭄᭞ᬚᬕ᭄ᬓᬤ᭠ᬮᭀᬦ᭄ᬓᬤᬶᬗᬶᬧᬶ᭞ᬭᬲᬭᬶᬂᬦᬡ᭄ᬥᬦᬯᬡ᭟᭐᭟᭖᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬲᬶᬭᬫ᭄ᬫᬲᬸᬢ᭄ᬲᬸ
ᬢᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᬺᬲᬶᬄ᭞ᬦᬸᬮᬶᬫᬶᬤᭂᬃ᭞ᬗᬮᬶᬂᬮᬶᬂᬲᭂᬓᬭᬾᬩᬸᬗᬄ᭞ᬧᬓᬩ᭄ᬯᬄᬩ᭄ᬯᬄᬦᭂᬥᭂᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬗᬾ᭞ᬲᬭᬸᬡᬶᬦᬾᬕᭂᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬬᬸ
ᬤ᭄ᬥᬮᬯᬦ᭄ᬚᬫ᭄ᬧᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬫᭂᬦᬸᬄᬢᭀᬂᬜᬓ᭄ᬓᬮᬄ᭞ᬲᭂᬓᬭᬾᬲᬫᬄᬫᬢᬸᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬮᬶᬃᬕᬶᬮᭀᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬂᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬲᬮᬶᬂᬧᬦᬄ᭞ᬩ