Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/52

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭑ 51B]
᭕᭑᭟
ᬦ᭄᭞ᬑᬥᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬮᬕᬲᬢᬶ᭞ᬳᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬩᬧᬗᭂᬮᬄᬗᬵᬫᬤᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟ᬳᬶᬬᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬤᬶᬦᬵᬕᬭ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬧ᭄ᬭ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬳᬚᬓ᭄ᬫᬕᬸᬭᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬫᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬫᬢᬸᬕᭂᬮᬦ᭄ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬳ
ᬤᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬾᬦ᭄ᬫᬲᭂᬗᬶᬮᬦ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬫᬬᬂᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬲᬶᬄᬲᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬲᬳᬶᬫᬸᬮᬭᬾᬦ᭄ᬢᭀᬯᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭐᭟
ᬚᬦᬶᬲᬸᬩᬗᭂᬮᬄᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭞ᬳᬶᬮᭀᬓᬶᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬓᬮ᭄ᬳᬮᬶᬄᬓᬦᬸᬯᬢᬂ᭞ᬓᬳᬶᬤᬶᬄᬓᬳᬳᬦ᭄ᬫᬳᬶᬦᬸᬚᬸ
[᭕᭒ 52A]
ᬮᬶᬄᬲᬭᬶᬦ᭄ᬯᭀᬕ᭞ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬩᬾᬢᬾᬮ᭄ᬧᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬫᬫᬶᬋᬂᬧᬢᬶᬲ᭄᭞ᬥᬸᬭᬵᬫ᭄ᬜᬦᬫᬲᬶᬄᬧᬢᬸᬄ᭞ᬧᬥᬦᬸᬚᬸᬓᬦᬶᬃᬪ᭠
ᬦᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬜᬸᬓ᭄ᬮᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬘᬭᬶ᭞ᬧᬥᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬺᬱ᭄ᬧᬢᬶᬮᬦ᭄ᬰᬸᬓ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬧᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬤᬶᬤᬢ᭞ᬳᬦᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬳᬶ
ᬭᬶᬂᬩᭂᬮᬶ᭞ᬫᬧᬭᬩ᭄ᬋᬱᬶᬯᬶᬫᬮ᭞ᬲᬂᬢᬧᬦᬾ ᬗᬮᬶᬄᬳᬤᬶ᭞ᬫᬧᬭᬩ᭄ᬋᬱᬶᬕᬬᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬄᬘᬯᬸᬄ᭞ᬩᭂᬮᬶ
ᬗᭀᬲᬶᬸᬂᬚᬄᬧᬭᬩ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬦᬄᬓᬾᬢᭀᬧᬂᬳᬤᬶᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬮᬦ᭄ᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬲᬢᬸᬯᬸᬄᬚᬮᬦᬶᬭᬶᬗᬂ᭟᭐᭟᭒᭔᭟ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬳ