Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/48

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭗ 47B]
᭔᭗᭟
ᬓᬾᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃᬢᬦ᭄ᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᭂᬫᬸᬓᬾᬯᭂᬄᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬜᬫᬮᬯᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬧᬧᬶᬦᭂᬳᬾᬓᬤᭀᬂᬭᬸᬲ
ᬓ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬶᬳᬾᬮᬄᬗᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᭂᬭᬸᬲ᭄ᬩᬸᬯᬸᬢ᭄᭞ᬧᬥᬫᬓᬶᬢᬧᬂᬓᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄᭟᭐᭟ᬩᭂᬮᭀᬕ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ
ᬦᬩ᭄ᬤᬩᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬲᬚᬲᬓᬶᬂᬳᭂᬮᬲ᭄᭞ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭠ᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬫᬯᬸᬭᬸᬓ᭄ᬤᬶᬦᬶ᭞ᬗᬶᬢᬸᬗᬂᬩ᭄ᬭᬬᬧᬂᬧᬢᬸᬄ᭞ᬓᬕᬾ
ᬢ᭄ᬩᬶᬱᬫᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬳᬤᬲᬸᬯᬾᬘᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬬᬸ᭞ᬤᬶᬢᬸᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬓᬦ᭄ᬥ᭟᭐᭟᭖᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕ
[᭔᭘ 48A]
ᬢ᭄᭞ᬧᬸᬢᬸᬢᬹᬳᬶᬮᬕᬲᬢᬶ᭞ᬲᬓᬵᬤᬶᬢᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᭂᬮ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬚᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲ᭠
ᬦᬾᬓᬩᬯᭀᬲᬂᬉᬓᬸᬄ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬢᬧ᭞ᬦᬯᬸᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬮᬕᬲᬢᬶ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬳᬶᬮᭀᬓᬶᬓᬗᭂᬩᬄ᭟᭐᭟᭗᭟
ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᭂᬗᬄᬍᬫᭂᬂᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬓᬮᬸᬤ᭄ᬓᬸᬭᬸᬬᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬦᬾᬫᬦᬶᬫᭂᬮᬄᬓᬯᬶᬢᬂ᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬫᬢᬸᬢᬹᬭᬦ᭄ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬫᬃ
ᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬦᬶᬜ᭄ᬚᭀᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬶᬦᬦ᭄ᬥᬸᬃ᭞ᬢᬹᬃᬫᬦᭀᬤ᭄ᬬᬧᬍᬫᬳᬦ᭄᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬓᬢᬮᬕᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬜᬶᬓ᭄ᬢᬶᬸᬂᬗᬓ᭄ᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬫᬸᬯᬄᬲᬳ