Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/47

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭖ 46B]
᭔᭖᭟
ᬓ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬓᬲᬸᬢ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬫᬫᭂᬧᭂᬲ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬮᬶᬳᬢ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬧᬜᬧᬦᬾᬗᭂᬢᬸᬲ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭐᭟ᬧᬸ
ᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬜᬧᬗᬢᬹᬭᬂᬥᬫ᭄ᬧᬃ᭞ᬲᬳᬗᬢᬹᬭᬶᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬫᬜᬸᬓᬦᬶᬦ᭄ ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄
᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬳᬤᬶᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬫᬗᬚᬓ᭄ᬩᭂᬮᬶᬫᬧᬸᬡ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬤᬶᬉᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᬸᬯᬄᬤᬶᬲᭀᬭᬦ᭄᭞ᬫᬯᬸᬭᬸᬓ᭄ᬚᬦᬶᬫᬗᬯᬶᬢ᭄᭞ᬳᬧᬂᬢᬳᬸ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢ
ᬢᬤᬶᬧᬢᬧᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬲᬶᬦᬄᬳᬤᬶᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬯᬂ᭞ᬳᬤᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬳᬶᬮᬕᬲᬢᬶ᭞ᬲᬸᬩᬧᬶᬢᬸᬂᬢᬳᬸᬦ᭄ᬓᬾᬲᬄ᭞ᬉᬮᬶᬚᬸᬫᬄᬤᬶ
[᭔᭗ 47A]
ᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬤᬶᬮᬖᬯᬤᬾᬰᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬗᬮᬮᬸᬫᬳᬶᬫᬜᬸᬚᬸᬃ᭞ᬩᭂᬮᬶᬜᬤ᭄ᬬᬫᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬢᬧᬤᬶᬦᬶ᭞ᬩᬳᬦᬶᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄
᭞ᬤᬶᬦᬵᬕᬭᬉᬬᭂᬂᬫᬦᬄ᭟᭐᭟᭓᭟ᬓᬮᬸᬤ᭄ᬩ᭄ᬭᬬᬦᬾᬲᬸᬕᬢ᭄᭞ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬧᬜᬮᬄᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬲᬂᬯᬶᬓᬦ᭄ᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬫᬢᬸᬳᬂᬦᬾ
ᬫᬸᬮᬭᬸᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬪᬾᬤᬧᬗ᭄ᬭᬲᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬯᬶᬸᬂᬥᬜᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬲᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬭᬲᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢᬾᬩᭂᬲ᭄ᬓᬢᬄ᭞ᬓᬳᬶᬦᬸᬫ᭄ᬧᬸᬜᬄᬗᬭᬭᬶ
ᬲ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬭᬶᬩᬸᬢ᭄᭞ᬭᬲᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬜᬸᬕᬢᬂ᭟᭐᭟᭔᭟᭠ᬧᬗ᭄ᬭᬶᬂᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬤᬸᬗᬦ᭄᭞ᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄ᬩᭂᬦᭂᬄᬗᬦᬾᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬶ