Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/45

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭔ 44B]
᭔᭔᭟
ᬭᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬮᬶᬲᬶᬓ᭄ᬓᬧᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬓᬶᬚᬲᬾᬮᬓᬸᬫᬮᬶᬳᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬧᭀᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬫᬢᬦᭂᬫ᭄ᬧᬶᬮ᭄ᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭙᭟ᬳᬶᬦᬸᬦᬶᬓᬾᬄᬗᬯᬾᬲᬸ
ᬓ᭞ᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬢᬸᬬᬸᬄᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬭᬸᬧᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬓᬸᬯᬂ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬤᬶᬦᬵᬕᬭᬧᬢᬸᬄ᭞ᬳᬶᬘᬫᬭᬓᬳᬗᬶᬦᬦ᭄᭞ᬗᭀᬮᬾᬢ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄
᭞ᬲᬢ᭄ᬮᬾᬕᭀᬂᬍᬫᬸᬄᬫᬾᬗ᭄ᬕᭀᬓᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭑᭟ᬢᬭᬸᬦᬾᬫᬜᬦ᭄ᬤᬶᬂᬓᬢᬄ᭞ᬫᬲᭂᬓᬃᬓᭂᬤᬧᬦ᭄ᬅᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬧᬭᬤᬳᬦᬫ᭄ᬧ᭄ᬬ᭠
ᬕ᭄᭞ᬲᬋᬂᬢᬭᬸᬡᬭᬶᬂᬉᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬳᬶᬢᭂᬧ᭄ᬦᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬲᬲᭀᬮᬳᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬜᬶᬮᬶᬩ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬫ᭄ᬧᬸᬕ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬮᬶᬳᬢ᭄᭟᭐᭟᭔᭒᭟᭠
[᭔᭕ 45A]
ᬳᬓᬾᬄᬓᬲᬸᬓᬦᬾᬳᬶᬘᬮ᭄᭞ᬳᬚᬕᬢ᭄‌ᬭᬹᬧᬯᬸᬲ᭄ᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬫᬢᬢᬶᬯᬲ᭄ᬘᭂᬧᭀᬓᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬮᬶᬳᬢᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬩᬼ
ᬢ᭄ᬫᬢᬶᬳᬓᬮ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᭂᬢᭂᬂᬲᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂ᭟᭐᭟᭔᭓᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬸᬡᬫᬦᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬢᬲ᭄ᬭᬶᬂᬤᬕᬶᬂᬚᬵᬢᬶ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬬᬾ
ᬦᬶᬂᬓᬧᭂᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬘᬮ᭄‌ᬦᬾᬓᬤᬸᬮᬸ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬓᬸᬯᬗᬦ᭄᭞ᬲᬫᬄᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬗᬄ᭟᭐᭟᭔᭔᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶ
ᬤᬲᬂᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬢᭂᬢᭂᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬚᬕᬢᬾᬳᬶᬘᬮ᭄᭞ᬗᬮᬸᬯᬸᬂᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬸᬯᬸᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬳᬶᬤᬮᬗ᭄ᬕᭂᬂᬲᬸᬓ᭞