Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭒ 42B]
᭔᭒᭟
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬗᬾᬦ᭄ᬤᬾᬧ᭄ᬦᭂᬤᬸᬦᬂ᭞ᬫᭂᬲᬾᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬭᬸᬧᬓᬸᬦᬶᬂᬫᬯᭀᬃᬳᬩᬂ᭟᭐᭟᭒᭙᭟ᬓᭂᬩᬸᬲᬾᬲᬬᬦ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᭂᬢᬶ
ᬲᬾᬲᬬᬦ᭄ᬫᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬭᬸᬢᬭᬸᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩᬶᬗᬃ᭞ᬭᬾᬄᬭᬯᬸᬄᬫᬲᬦᬶᬂᬜᬸᬲᬸ᭞ᬗᬶᬲᭂᬧᬫᬺᬢᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬸᬭᬪ᭄ᬬ᭞ᬍᬫ᭄ᬩᬸᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬦᬾᬗᬵᬫᬺᬢᬦᬶ
ᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟᭐᭟᭓᭐᭟ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬗᬾᬦ᭄ᬤᬾᬧ᭄ᬦᭂᬤᬸᬦᬂ᭞ᬧᬸᬘᬓ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂᬩᬭᬓ᭄ᬓᬵᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬓᬤᬶᬘᬶᬗᬓ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬧᬸᬲᬂ᭞ᬭᬾᬄᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᬭᬸᬦᬾᬮᬸ
ᬯᬸᬂ᭞ᬫᬓᭂᬤᬧᬦ᭄ᬫᬸᬯᬄᬫᬲᭂᬓᬃ᭞ᬩᬸᬗᬄᬅᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬓᬤᬶᬫᬜᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬂᬧᬬᬲ᭄᭟᭐᭟᭓᭑᭟ᬧᭂᬢᭂᬗᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬕᭂᬮᬃ᭞ᬤᬶᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬶ
[᭔᭓ 43A]
ᬕ᭄ᬯᬦᬾᬢᬶᬢᬶᬩ᭄᭞ᬲᬳᬶᬂᬳᬯᬸᬩ᭄ᬓᬳᬶᬩᭂᬓᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬫᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬜᬤ᭄ᬬᬫᬗᬫᬸᬓ᭄ᬲᬂᬕᬮᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬘᭀᬗᬄᬗ᭄ᬯᬾ
ᬭᬬᬂᬚᬕᬢ᭄᭟᭐᭟᭓᭒᭟ᬲᬂᬕᬮᬂᬭᬸᬫᬲᬓᬲᭀᬭᬦ᭄᭞ᬢᬳᬸᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬫᬲᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬫᬍᬘᬸᬢ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬓᭂᬳᬫ᭄ᬩᬭᬦᬾᬫᬓᭂᬩᬸᬃ᭞ᬲᬶ
ᬕ᭄ᬳᬶᬩᬸᬮᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬳᬶᬩᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬯᬶᬸᬂᬤᬶᬢᬸᬫᬶᬬᬶᬤ᭄᭞ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬧᬘᬂᬓᬯᬍᬲᬂ᭟᭐᭟᭓᭓᭟ᬳᬤᬳᬦᬾᬓᬲᬾᬧ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬢᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬩᬶ
ᬬᬶᬤ᭄ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬦᬵᬕᬭ᭞ᬗᬮᬶᬄᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬸᬫ᭄ᬧᬂᬓᬸᬦᬂᬓᬸᬦᬂ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬧᬮᬶᬂ᭞ᬫᬮᬶᬦ᭄ᬤᭂᬃᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲ᭄᭟᭐᭟᭓