Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]
᭓᭟
ᬳᬶᬍᬳᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬦ᭄ᬤᭂᬃᬕᬯᬾᬦᬾᬳᬮᬶᬄ᭞ᬳᬤᬫᬢᬹᬢ᭄ᬫᬸᬯᬸᬄᬗᬮᬶᬜᭀᬓ᭄᭞ᬫᬫᭀᬢᭀᬄᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫᬶ᭞ᬲᬸ
ᬓᬦ᭄ᬫᬦᬄᬜᬫᬦᬸᬥᬸᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬫᬢᬶᬄᬤᬶᬭᬵᬕ᭞ᬦᬾᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬭᬲᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬗᬶᬮᬶᬗᬂᬭᬵᬕ᭟᭜᭟
᭙᭟ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬮᬶᬦ᭄ᬤᭂᬃᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬲᭂᬤᬶᬄ᭟ᬲᬂᬯᬶᬓᬦ᭄ᬓᬗᭃᬦ᭄ᬫᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬵᬲᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬲᬶ᭠
ᬓᬶᬦᬾᬫᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬓᬶᬭᬂᬲᬪᬵ᭞ᬭᬶᬂᬯᬢᭂᬓ᭄ᬲᬂᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬂᬳᬚᬷ᭞ᬢᬶᬯᬲ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬲᬸᬕᬶᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓ
[᭔ 4A]
ᬲᬶᬧᭀᬓᬦ᭄᭟᭜᭟᭑᭐᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬦ᭄ᬳᬾᬮᬶᬗᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬦᬾᬳᬚᬓ᭄ᬲᬪ᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬮᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬬ
ᬲᬫᬶ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬫᭀᬫᭀᬫᬸᬭᬢ᭄ᬫᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬶᬧᭀᬓ᭄ᬲᬶᬕᬸᬕ᭄ᬢᬩᬸᬄᬚᭂᬦ᭄ᬤᬸᬮ᭄᭞ᬦᬸᬚᬸᬳᬶᬤᬩᬧᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬘᬾᬗᭂᬄᬮᬾᬤᬂᬫᬧᬓᬾᬮᬶᬂ᭞ᬲ
ᬳᬓᬧᬸᬮ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬫᬘ᭟᭜᭟᭑᭑᭟ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬦᬄᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬚ᭄ᬭᬶᬄᬓᬕᭂᬫᭂᬲᬶᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬓ
ᬳᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬭᬲᬗᬮᬯᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ᭠ᬦ᭄ᬲᬬᬦ᭄ᬮᬫᬶ᭞ᬤᭂᬫᭂᬦᬾᬲᬬᬦ᭄ᬫᬢᬸᬧ᭄ᬢᬸᬧ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬢᬶ᭠