Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/38

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭗ 37B]
᭓᭗᭟
ᬧᬮ᭄ᬤᬤᬶᬳᬾᬮᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬩᭂᬢ᭄ᬩᬜᬦᬶᬦ᭄ᬤᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬓᬦ᭄ᬢᬶᬤᬤᬶᬳᬕᭀᬮ᭄᭞ᬲᬳᬶᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬭᬳᬬᬸ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬜᭀᬮᬳᬂᬳ᭠
ᬯᬓ᭄᭞ᬗᬲᭀᬃᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦᬹᬢᬂᬭᬶᬂᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬩᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬾᬢᭀᬩᬦ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬲᬸᬩᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬲᬂᬫᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ
ᬅᬓᬃᬰᬡ᭞ᬩᬸᬯᬸᬂᬮᬮᬶᬲ᭄ᬧᬬᬸᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬲᬶᬸᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬗᬯᬦᬂ᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᭂᬫᬶᬢᬩᬸᬗᬄ᭟᭐᭟᭔᭟ᬬᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬫ
ᬋᬧᬋᬧᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮᬶᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬳᭂᬤᬘᭀᬗᬄᬫᬦ᭄ᬤᬺᬂᬫᬸᬓ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮᬂᬮᬶᬳᬢᬾᬢᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬵᬗ᭄ᬕ
[᭓᭘ 38A]
ᬫᬮᬶᬳᬢ᭄᭞ᬳᬍᬧ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬮᬶᬫᬦᬾᬲᬤᬘᬓᬸᬧᬂ᭟᭐᭟᭕᭟ᬩᬶᬱᬬᬂᬗᭀᬮᬳᬂᬳᬯᬓ᭄᭞ᬮᬶᬳᬢ᭄ᬮᬶᬫᬩᬢᬶᬲ᭄ᬘᭂᬧᬶᬮ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬳᬶ
ᬤᬫᬗᬸᬤᬸᬳᬂ᭞ᬳᭂᬤᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬂᬢᬸᬬᬸᬳ᭄᭞ᬢᬸᬦᬲ᭄ᬘᬭᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬚᭂᬕ᭄ᬚᬮᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬩᬳᬢ᭄ᬫᬓ᭄ᬮᬶᬬᬸᬤᬦ᭄᭟᭐᭟᭖᭟ᬬᬦ᭄ᬳᭂ
ᬦ᭄ᬢᭀᬲᬸᬩᬩᬓᬢᬂ᭞ᬰᬭᬷᬭᬦᬾᬤᬤᬶᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬫᬶᬲᬶᬓᬧ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲᬭᬷᬦ᭄ᬕᭂᬦᬶᬗ᭄ᬮᬬᬂᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬯᬓᬾᬗᬮᬸᬓᬢ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞
ᬢᭂᬓᬕᬫ᭄ᬧᬶᬮ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬸᬮ᭟᭐᭟᭗᭟ᬫᬮᬫ᭄ᬫᬸᬜᬶᬮᬯᬸᬢ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬫᬸᬜᬶᬫᬲᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬺᬱᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓ