Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭕ 35B]
᭓᭕᭟
ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬩᬳᬓ᭄ᬩᬯᬾᬫᬢᬶ᭟᭐᭟᭒᭘᭟ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬕᭂᬢᬧ᭄ᬫᬢᬶᬫᬲᬶᬄᬢᬓᬸᬢ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬢᬓᬸᬢᬾᬫᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬗᭂᬢ᭄ᬢᬺ
ᬱ᭄ᬡ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬭᬵᬕᬰᬭᬷᬭ᭞ᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦᬾᬦᭂᬧᭂᬤ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬲᬗ᭄ᬰᬬᬲᬳᬶ᭟᭐᭟᭒᭙᭟ᬓᬧᬶᬂᬤ᭄ᬯᬍᬓᭂᬢ᭄ᬢᭂ
ᬓᬾᬦ᭄ᬧᬓᬤᬗᬦ᭄᭞ᬲᭀᬫᬄᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬫᬶᬦᬓᬤᬶ᭞ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬫᬢᬶᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬗᬯᬾᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ
᭞ᬧᬶᬂᬢᬶᬕᬦ᭄ᬜ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬫᬲᬶᬄᬫᬓᬶᬮᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭓᭐᭟ᬓᬧᬶᬂᬳᭂᬫ᭄ᬧᬢ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬲᬦ᭄ᬫᬸᬬᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳ
[᭓᭖ 36A]
ᬢᬶ᭞ᬬᬫᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬓᭀᬩᭂᬢ᭄ᬗᬭᬜ᭄ᬚᬶᬗᬂᬰᬹᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬫᬥᬷᬦᬾᬘᭂᬮᬶᬄ᭞ᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬬ᭞ᬗᬯᬾᬲᬭᬦ᭄ᬢᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟᭓᭑᭟
ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬚᬦᬶᬧᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄ᬳᬧᬗᬢᬢᬲ᭄᭞ᬫᬲᬸᬓ᭄ᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬧᬂᬕᬮᬶᬃ᭞ᬩᬶᬲᬗᬸᬦᬤᬶᬓ᭞ᬗᬤᬬᬂᬫᬸᬯᬄᬗᬶᬮᬗᬂ᭞ᬫᬲᬦ᭄ᬜᬲᬳᬶᬳᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳ
ᬧᬂᬧᬧᬮ᭄᭞ᬦᬾᬩᬳᬢ᭄ᬳᬧᬗᬳᬶᬬᬶᬂ᭟᭐᭟᭓᭒᭟ᬳᬲᬶᬂᬗᭂᬦᬄᬓᬤᬶᬗᭂᬄᬓᬤᭂᬓ᭄ᬓᬭᬲ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬓᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬢᬮᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬢ
ᬮᬶᬲᬭᬸᬢ᭄ᬯᬭᬗᭂᬦᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬓᬾᬯᭂᬄᬫᬫᭂᬕᬢᬶᬦ᭄᭞ᬮᬶᬬᬸᬦᬦ᭄ᬜᭂᬭᬄ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬜᬶᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭓᭓᭟ᬳᬶᬢᭂᬧ᭄ᬗᬬᬄ