Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/35

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭔ 34B]
᭓᭔᭟
ᬮᬾᬤᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬮᭀᬓᬶᬓ᭞ᬉᬕᬶᬲᬶᬦᬄᬫᬫᬶᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬦᬄᬮᭀᬓᬶᬓ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶ
ᬢᬄᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬘᬳᬶᬓᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬂᬳᬢᬧ᭞ᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬤᬧᬜ᭄ᬚᬂᬢᭂᬓᬚᭂᬕᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬸᬕᬶᬲᬤ᭄ᬬ᭞ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥᬓᬮᬮᬳᬶᬦ᭄ᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭒᭔᭟ᬲᬓᬶᬂᬮᬕᬲ᭄ᬮᬭᬧᬦ᭄ᬩᬧᬫᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬜᬸᬃᬬ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬕᬲᬾᬫᬓᬤ
ᬫᭂᬮᬄ᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬫᬮᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬗᬯᬾᬮᬾᬤᬂ᭞ᬲᬧᬭᬦ᭄ᬳᬾᬮᬄᬗᬯᬸᬩᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭕᭟ᬚᬦᬶᬩᬧᬫᬫᬜ᭄ᬚᬗᬶᬦ᭄ᬫᬜᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭞
[᭓᭕ 35A]
ᬧᬤᬦ᭄ᬥᬧᬶᬦᬓᬲᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬩᬩᬤᬶᬳᬦ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧᭂᬕᬢ᭄ᬘᬫ᭄ᬧᬸᬢᬂ᭞ᬬᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬧᭂᬢᬂᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬤᬕᬸᬦ᭄ᬤᬕ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬤ᭄ᬩ᭄ᬯᬢᬂᬧᭂᬕ
ᬢᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬓᬧᬺᬢᬫᬓᬾᬦ᭄ᬤᬾᬄᬯᬓ᭄‌ᬦᬾᬧᬮᬶᬂᬓᬸᬯᬢ᭄᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬾᬫᬲᭂᬳᭂᬢ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬯᭀᬂᬳᬤᬍᬩᬶᬳᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬢᭀᬗᭀ
ᬲ᭄ᬜᬢᭂᬓᭂᬳᬦ᭄᭞ᬫᬤᭂᬓᭂᬢ᭄ᬜᬗ᭄ᬓᭂᬢ᭄ᬫᬓᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬮᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄ᬳᬩᬳᬲ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂ᭟᭐᭟᭒᭗᭟ᬬᬳᬦᬾᬗᬯᬾᬚᭂᬚᭂᬄᬢᬓᬸᬢ᭄ᬮ
ᬦ᭄ᬲᭂᬮᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬰᬬᬢᭂᬩᭂᬮ᭄ᬫᬢᬶᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬢᬸᬦᬧᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬦᬶᬬᬦᬶᬂᬢᬶᬯᬲ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬸᬕᬶᬄᬫᬲᬶᬄᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭟ᬭᬾᬄᬲᬗ᭄ᬰᬬ᭞