Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐᭟
ᬯᬸᬢ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᭀᬓᬶᬓᬩᬧᬧᬳᭂᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬓ᭄ᬭᬡᬩᬧᬢᭂᬓᬫᬳᬶᬢᬦᬶᬸᬂᬧᬶᬸᬂᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬲᬶᬢᬦ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬮᬘᬸᬃᬩᬧᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬫᬸᬮ᭠
ᬢᬦ᭄ᬧᬭᭀᬯᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬲᭀᬫᬄᬢᬦ᭄ᬧᬳᬸᬫᬄ᭞ᬗᬸᬫ᭄ᬩᬭᬤᬶᬳᬮᬲ᭄ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬫᬤᬸᬦᬸᬗᬦ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢᬼᬩᬃᬦᬾᬤᬸᬦᬸᬗᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟
ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬩᬧᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬤᬶᬢᬸᬤᬶᬧᬢᬧᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬲᬂᬮᬶᬡᬗᬹᬦᬷ᭞ᬫᬸᬮᬕᬸᬭᬸᬦ᭄ᬩᬧ᭞ᬋᬱᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬓᬬᬂᬰᬶᬱ᭄ᬬᬓᬢᬄᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬪᬶᬱᬾᬓ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬢᬧᬶᬦᬹᬚᬶ᭟᭐᭟ᬤᬳᬢ᭄ᬓᬾᬫᬦ᭄ᬩᬧᬫᬋᬓᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬤ᭞ᬮᬶᬬᬸᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬦᬾᬧᬫᬶᬢᬂᬩ
[᭓᭑ 31A]
ᬧ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬼᬓᭂᬢ᭄ᬫᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬢᬹᬃᬳᬤᬯᬘᬦᬗᬹᬦᬶ᭞ᬳᬧᬂᬩᬧ᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬢᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭕᭟ᬓ᭄ᬭᬡᬢᭂᬓᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬓ
ᬮ᭄ᬳᬚᬓ᭄ᬓᭂᬫ᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄ᬳᬮᬶᬄ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬳᬶᬩᬧ᭞ᬳᬾᬮᬄᬲᬸᬓᬗᬍᬕᬬᬂ᭞ᬢᬹᬃᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬸᬓᬦᬸᬭᬹᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬳᬤ᭞ᬳ
ᬚᬓ᭄ᬩᬧᬫᬗᬸᬭᬶᬫᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭖᭟ᬫᬦᬶᬧ᭄ᬯᬦ᭄ᬩᬶᬮᬶᬄᬲᬸᬯᬾᬘᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬢᬄ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬧᬫᬲᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄ᬳᬶᬸᬂᬦ᭄ᬳᬶᬩᬧ᭞ᬓᬮᬶᬄ
ᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬓᬤᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬓᬾᬯᬮᬚᬦᬶᬅᬱ᭄ᬝᬶᬢᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬰᬷᬮᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭗᭟ᬘᭂᬥᭂᬓ᭄ᬳᭀᬲᭃᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬸᬭᬸᬂ