Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
᭒᭖᭟
ᬯᬾᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬗᬸᬕᬸᬫᭀᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬩᬩᬯᭀᬲ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬗᭀᬃᬣ᭟᭐᭟᭙᭖᭟ᬮᬸᬯᬶᬄᬳᭀᬃᬣᬦᬾᬭᬶᬂᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃ᭞
ᬫᬶᬯᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬸᬓᬸᬲᬫᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬚᬕ᭄ᬫᬫᬺᬘᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬚᭂᬕ᭄ᬗᬢᭂᬍᬩᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬭᬾᬄᬩᬶᬲᬳᭀᬃᬣᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬦᬸᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬤᬤ᭄ᬯᬧ
ᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬩᬶᬲᬮᬶᬜᭀᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬧᬲᬚ᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬓᬾᬬᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄ᬓᬮᬶ᭞ᬲᬤᬮᬶᬬᬸ᭞ᬘᬓᭂᬧᬦ᭄ᬕᬯᬾᬦ᭄ᬲᬂᬮᭀᬪ᭟᭐᭟᭙᭗᭟ᬲ
ᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬯᬶᬯᬾᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬤᬦᬾᬫᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲᬸᬮᬸᬄᬩᬦ᭄ᬓᬳᬸᬦᬶᬗᬦ᭄᭞ᬲᬧᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂ
[᭒᭗ 27A]
ᬢᬹᬃᬓᬧᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬩᭂᬢ᭄ᬫᬫᬸᬢᭂᬃᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬭᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬭᬲᬬᬂ᭞ᬧᬓᬬᬸᬦᬦᬾᬗᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬾᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓᬋᬩᬸ
ᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᬲᬸᬮᬶᬢᬦ᭄᭟᭐᭟᭙᭘᭟ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬓᬭᬡ᭞ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬫᬦᬄᬮᬯᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬢᬦᬤᭀᬮᬯᬦ᭄ᬅᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬩᭀᬢᬾᬧᬸ᭠
ᬦᬶᬓᬲᬫᬶ᭞ᬍᬗᭂᬤ᭄ᬓᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬗᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬹᬃᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬫᬶ᭠ᬲᬶᬓᬯᬶᬭᬸᬄ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬦᬾᬳᬶᬮᬶᬤ᭄ᬗᭂᬦᬄ᭞ᬳᬮᬸᬄᬤᬤᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬓᭂᬢᬶ
ᬮ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬧᬬᬸ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬤᬤᬶᬲᬓᬮ᭟᭐᭟᭙᭙᭟ᬲᬶᬕ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬯᬶᬯᬾᬓ᭞ᬉᬡ᭄ᬥᬸᬓᬾᬓᭂᬢᬶᬮ᭄ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢᬦ᭄ᬳᬤᬦᬶᬰ᭄ᬓ