Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25B]
᭒᭕᭟
ᬧᬮᬚᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᭂᬕᭀᬄᬕᬮᬶᬢᬶᬓ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬗᬂ᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬦᬾᬳᬚᬓ᭄ᬧᬢᬸᬄᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬡᬩᬶᬲᬗ
ᬢᬹᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬫ᭄ᬧᬂᬩᬶᬲᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬓᬾᬦ᭄ᬦᬾᬧᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬜᬶᬤᬬᬂ᭟᭐᭟᭙
᭓᭟ᬬᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬗᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬢᭂᬧᭂᬢᬂᬢᬹᬃᬮᬓ᭄ᬱᬡᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬓᬶᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬦᬯᬂᬢᬢ᭄ᬯ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬕᭂᬫᭂᬢ᭄ᬢᬃᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬲᬚᬦᭂᬓᭂ
ᬤ᭄ᬓᬳᬢᬶ᭞ᬫᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬳᬦᬾᬢᬢᭂᬮᬸ᭞ᬗᬸᬕᬸᬢᭂᬍᬩ᭄ᬫᬶᬯᬄ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢ᭞ᬩᬶᬮᬶᬧᬳᭂᬓ᭄ᬳᬦᬾᬳᬮᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬬᬸᬄ᭞ᬫᬕ᭄ᬩᬕ᭄ᬲᬢ᭄ᬯ᭠
[᭒᭖ 26A]
ᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄᬧᬾᬮᬕ᭄᭟᭐᭟᭙᭔᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬢᬸᬦᬓᬯᬶᬓᬦᬦ᭄᭟ᬫᬶᬯᬄᬢᬶᬦ᭄ᬤᬓᬦᬾᬘᬸᬧᬶᬢ᭄᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬯᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭ᭠
ᬩᭀᬢᬾᬫᬗᬮᬶᬄᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬂᬳᬾᬩᭂᬓᬶᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬘᭂᬤᬂᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬯᬶᬓᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬓᬡ᭄ᬥᬦ᭄ᬓᬢᬄ᭞ᬯᬶᬯᬾᬓᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬯᬸ
ᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬩᭀᬢᬾᬫᬓᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭟᭙᭕᭟ᬳᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬯᬶᬯᬾᬓ᭞ᬧᬜᬸᬮᬸᬳᬦ᭄ᬩᭂᬦᭂᬄᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬥᬫᬃ
ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬜᬸᬦ᭄ᬥᬭᬶᬦ᭄ᬧᭂᬢᭂᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬦᬾᬓᭂᬢᬶᬮ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢᬶᬗ᭄ᬮᬲᬬᬓᬤᬸᬮᬸ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬂᬗᬗ᭄ᬕᭀᬯᬶ᭠