Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭔ 24B]
᭒᭔
ᬦᬾᬧᬂᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬩᬋᬗᬂ᭞ᬲᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬲᬸᬧᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬗᬯᬾᬓᬲᬶᬦ᭄ᬥᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭙᭟
ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦᬾᬤᬶᬗᭂᬄᬮᬦ᭄ᬗᭂᬦᬄ᭞ᬓᬥᭂᬓ᭄ᬫᬶᬯᬄᬓᬭᬲᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬢᬸᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬓᭂᬫᬫᬲᬶᬄᬳᬶ
ᬬᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬤᬤᬶᬚᬷᬯᬦᬶᬂᬲᬳᬦ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬤᬤᬶᬕᬸᬫᬶ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬕᬸᬭᬸᬤᬶᬲᬓᬮ᭟᭐
᭟᭙᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬢᬦ᭄ᬭᬸᬄᬗᬸᬯᬂ᭞ᬧᬶᬓᬸᬦᬾᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬜᭂᬍᬧᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬶᬓᬸᬦᬾᬲᬸᬩᬗᭀᬤᬕ᭄᭞ᬲᬕᭂᬮᬄᬩᬓᬢ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬲ᭠
[᭒᭕ 25A]
ᬧᬶᬦ᭄᭞ᬓᬯᬶᬓᬦᬦᬾᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬲᬶᬂᬓᬤᭀᬗᬗᬢᬹᬢ᭄᭞ᬩᬢᬶᬲᬾᬫᬾᬄᬩᬓᬢ᭄ᬓᬸᬢᬂ᭞ᬅᬄᬚᭂᬚᭂᬄᬩᬧᬗᭂᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞
ᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬶᬓᬸᬦ᭄᭞ᬚᬵᬢᬶᬦᬶᬂᬤᬾᬯᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄᭟᭐᭟᭙᭑᭟ᬦ᭄ᬢᭀᬓᬭᬡᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬬᬂ᭞ᬫᭂᬮᬳᬂᬧᭂᬲᬦ᭄ᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬧᬶᬧᬶᬮ᭄ᬳ
ᬧᬶᬓᬶᬦ᭄ᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬧᭂᬢᬸᬢᬹᬃᬩᬧᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬳᬂᬲᬳᬶ᭞ᬧᬗᬸᬫ᭄ᬧᬦᬶᬦ᭄ᬢᭂᬍᬩ᭄ᬗᬸᬕᬸ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬳᬧᬂᬫᬦᬶᬮᬧ᭄᭞
ᬢᬹᬃᬭᬫ᭄ᬩᬂᬦᬾᬧᬮᬚᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬬᬂᬤᬮᬸ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬋᬫ᭄ᬩᬸᬕᬂ᭟᭐᭟᭙᭒᭟ᬜᬓ᭄ᬓᬾᬕᬮᬶᬢᬶᬓ᭄ᬗᬭᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦᬾᬓ