Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭐ 20B]
᭒᭐᭟
ᬢ᭄ᬚ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄ᬫᬢᭂᬮᬲᬦ᭄᭟᭐᭟᭗᭓᭟ᬘᬭᬶᬢᬮᬬᭀᬦᬾᬓᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬮᬸᬯᬶᬃᬫᬲᬫᬥᬷ᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄‌ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬰᬸᬓ᭄ᬮ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬯᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬪᬸᬫᬶ᭞ᬤ
ᬳᬢ᭄ᬲᭂᬧᬶᬳᭂᬦᬶᬂᬩᬺᬲᬶᬄ᭞ᬕᬮᬂᬢᬦ᭄ᬓᬯᭀᬭᬦᬼᬢᬸᬄ᭞ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦᬄᬳᬶᬮᬂ᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄ᬫᭂᬥᬄᬕᬸᬫᬶᬰᬸᬘᬶ᭞ᬫᬗᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬢᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬓᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮᬗ᭄ᬮ᭠
ᬬ᭟᭐᭟᭗᭓᭟ᬢᬦᬲ᭄ᬯᬾᬓᬕᬾᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬋᬱᬶᬯᬭᬭᬸᬘᬶ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬉᬢᬸᬲᬦ᭄ᬪᬝᬵᬭ᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬕᬸᬭᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬾᬧᭀᬮᭀᬲ᭄ᬗᬸᬕᬸᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞
ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬯᬭᬳᬶᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬶᬤᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬸᬭᬶᬧᬂ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬲᬂᬪᬷᬫᬳᬾᬮᬶᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬓᬳᬶᬘᬾᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭐᭟᭗᭕᭟
[᭒᭑ 21A]
ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬯᭂᬓᬲᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬯᬦᬦ᭄ᬲᬂᬪᬷᬫ᭞ᬓᬲᬸᬩ᭄ᬫᬯᬶᬰᬾᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬤ
ᬤᬶᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬫᭀᬮᬶᬄᬲᬓᬶᬂᬧᬗᬸᬕᬸ᭞ᬤᬕᬶᬂᬜᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬫᬗᬸᬕᬸᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬯᬸᬂ᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᭀᬮᬶᬄᬓᬉᬢ᭄ᬢ
ᬫᬦ᭄᭟᭐᭟᭗᭖᭟ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬯᬦᬾᬳᬶᬩᬸᬲᬦ᭄᭞ᬉᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬓᬶᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬗᬃᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬂᬫᭀᬮᬶᬄ᭞ᬧᬗᬸᬕᬸᬫᬗ᭄ᬕᭀᬓᬫᬸᬮᬦ᭄᭞ᬫᬩᬢᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ
᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬤᬲᬃᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᬶᬫᬦᬶᬭᬸᬦᬶᬭᬸ᭞ᬳᬧᬂᬲᬚᬦᭂᬓᬾᬂᬢᬸᬯᬲ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬩᬓᬢ᭄ᬦᬾᬓᬳᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬮᬶᬬᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬤᬸ