Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑ 1B]
᭑᭟
᭚ᬑᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᭀᬲᬶᬤ᭄ᬥᬀ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟᭑᭟ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬚᬸᬯᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬳᬘᭂᬧᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬶ
ᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬫᬩᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬫᬓᬢᬦ᭄ᬤᬲᬶᬮᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬲᬫᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬥᬸᬓᬶᬭᬶᬂᬲᬋᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬫᬦᬦ᭄ᬤᬗᬶᬦ᭄ᬲᬸ
ᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬮᬶᬘᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬫᬲᬭᬶᬧᬭᬫᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭟᭜᭟᭒᭟ᬫᬗ᭄ᬤᬧᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬾᬋᬡ᭞ᬤᬩ᭄ᬤ
ᬩ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄ᬗᬸᬮᬗᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬄᬳᬬᬸᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭞ᬧᬶᬦᬂᬇᬭᬶᬂᬫᬫᬸᬧᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬩ᭄ᬤᬋᬫ᭄ᬧᬸᬄᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ
[᭒ 2A]
ᬦᬂᬮᬮᬶᬫᬦᬹᬳᬸᬃ᭞ᬲᬋᬗᬂᬲᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬋᬱᭂᬧ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬋᬂᬗᬯᬘᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬫᬲᬭᬷᬫᬤᬸᬅᬫᬺᬢ᭟᭜᭟᭓᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶ
ᬦ᭄ᬓᬯᬶᬢ᭄ᬓᬸᬦᬶᬗᬬᬂ᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬫᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬯᬶᬥᬶ᭞ᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄᬳᬫᬹᬃᬯ᭄ᬯᬪᬹᬫᬶ᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ
ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬶᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬳᬶᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬓᬢᬸᬤᬸᬄᬜᬶᬫ᭄ᬧᭂᬤ᭄ᬦᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬸᬮᬶᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬗᬭᬲᬦᬶᬦ᭄ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭟᭜᭟᭔᭟
ᬕᬢ᭄ᬭᬲᬓᬾᬂᬲᬂᬯᬸᬲ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬲᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬋᬓᭀᬲᬂᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬮᬚᬄ᭞ᬕᬮᬶᬢᬶᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬫᬶᬢ᭄ᬩᬶᬢᬸᬡ᭄ᬥᬸ᭠