Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/105

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐᭔ 104B]
᭑᭐᭔᭟ᬤᬓᬘᬶᬗᬓ᭄᭞ᬧᬭᬭᬢᬸᬦᬾᬢᬸᬫᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬯᬗ᭄ᬰ᭞ᬫᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬜᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲᬉᬧᬘᬭ᭟᭜᭟᭓᭗᭟ᬭᬶᬂ
ᬥᬫ᭄ᬧᬃᬫᬧᬢᬭᬡ᭞ᬳᬶᬤᬓᬢᬹᬭᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬵᬕᬭᬥ᭞ᬫᬯᬘᬦᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬂ
ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬯᬗ᭄ᬰ᭞ᬦᬾᬓᬧᬹᬚᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬰᬾᬱ᭟᭜᭟᭓᭘᭟ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬩᬧᬫᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬧᬶᬘᬳᬶᬦ᭄ᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲ
ᬭᬷᬦ᭄ᬢᬳᬸᬦᬶᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬱ᭄ᬝ᭞ᬦᬾᬓᬢᬹᬃᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬲᬸᬪᬫᬗ᭄ᬕᭀᬧ᭄ᬭᬪᬶᬬ᭞ᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬭᬵᬓ᭄ᬱᬦᬾᬦᭂᬫᬸᬫᭂᬮᬄ᭟᭜᭟
[᭑᭐᭕ 105A]
᭓᭙᭟ᬢᬧᬓᬾᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬶ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬓᬾᬳᬶᬤᬾᬯᬮᬶᬧ᭄ᬬ᭞ᬩᬶᬗᬸᬗᬂᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬧᭂᬢᭂᬗᬶ
ᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬯᬶᬱᬬ᭞ᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬚᬕᬢᬾᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲ᭠ᬗ᭄ᬲᬭ᭟᭜᭟᭔᭐᭟ᬳᬧᬓᬾᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬜᬭᬵᬢᬂᬫᬦᬸᬮᬸᬂᬕᬸ
ᬫᬶ᭞ᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬕᬫ᭞ᬫᬦᬸᬚᬸᬭᬳᬬᬸᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶᬭᬶᬂᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬫᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬘᭀᬭ
ᬳᬦ᭄᭟᭜᭟᭔᭑᭟ᬲᬸᬪᬧᬢᬹᬄᬩᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬜᬬᬗᬂᬧᬜ᭄ᬚᬓᬂᬲᬫᬶ᭞ᬳᬕᬸᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃᬪᬕ᭄ᬬ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬦᬸᬚᬸ