Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/101

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐᭐ 100B]
᭑᭐᭐᭟
ᬮᬸᬯᬂ᭞ᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᬗᬸᬭᭀᬂᬚᬸᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᬳᬤᬳᬭᬂᬲᬫᬶᬭᬢ᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬭᬤᬦᬧᬸᬭᬸᬱ᭟᭜᭟᭑᭖᭟ᬲᬓᬭᬶᬦᬾ
ᬓᬢᬹᬢᬸᬃᬦᬲ᭄᭞ᬯᬯᬸᬳᬚᭂᬂᬫᬗ᭄ᬤᬩᬺᬲᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬗᬚᭂᬗᬂᬢᬦ᭄ᬫᬢᬹᬭᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬂᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬳᬶᬮᬕᬲᬢᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬯᬸ
ᬢ᭄ᬫᬢᬗᬶ᭞ᬗᭂᬤᭂᬢᬶᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭟᭜᭟᭑᭗᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬶᬮᬸᬫᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬭᬯᬸᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬋᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬉᬕᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸ᭠
ᬢ᭄ᬦᬸᬦᬲ᭄᭞ᬫᬢᭂᬕ᭄ᬢᭂᬕᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶ᭠ᬲ᭄ᬫᬘᬫᬵᬳᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬲᬋᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬗᬋᬲᭂᬧᬂ᭟᭜᭟᭑᭘᭟
[᭑᭐᭑ 101A]
ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬓᬳᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬦᬶᬗᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬫᬸᬮᬓᬳᬲ᭄ᬢᬯ᭞ᬫᬵᬳᬩ᭄ᬭᬢᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬫᬗᬯᬶᬳᬦᬓᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬫᬵ
ᬳᬋᬱᬶ᭞ᬩ᭄ᬬᬲᬪᬶᬱᬾᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭟᭜᭟᭑᭙᭟ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬩᬩᬯᭀᬲ᭄ᬲᬂᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬫᬗᬯᬾᬩᬾᬢᬾᬮ᭄ᬧᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬳᬶᬤᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᬲ᭞᭠
ᬚᬷᬯᬮᬸᬳᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬲᬓᬶᬂᬲᬢ᭄ᬬᬮᭀᬓ᭞ᬫᬜᬺᬯᬤᬶ᭞ᬜᬓᬵᬮᬫᬭᬵᬕᬫᬵᬦᬸᬱ᭟᭜᭟᭒᭐᭟ᬚᬵᬢᬶᬗ
ᬯᬾᬓᬲᬸᬩ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭞ᬕᬃᬩ᭄ᬪᬚᬢᬄᬳᬶᬤᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬫ᭠ᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᭀᬩᭀᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬭᬭᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬢᬹᬃᬓᬦ᭄ᬢᬸ