Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

ᬳᬂᬳᬯᬓ᭄᭟᭜᭟᭓᭐᭟ᬳᭂᬤᬲᬫᬄᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬤᬬ᭞ᬫᬮᬶᬧᬶᬢᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬚᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬩᬯᭀᬲ᭄ᬧᬕᬸᬭ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬧᬗᬸᬕᬸᬦᬾᬧᬂᬫᬫᭂ
ᬲᬶᬓ᭄᭞ᬤᬫᬧᬶᬫᬩᬶᬲᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬲᬂᬕᬸᬭᬸᬩᭂᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬓᬶᬭᬂᬧᬲᬸᬯᬾᬘ᭞ᬢᬹᬃᬢᬸᬮᬄᬧᬘᬂᬦᬶᬩᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬩᬸᬯᬸᬂ᭞ᬉᬢ᭄ᬢ
ᬫᬦᬾᬓᬩᬓᬢᬂ᭟᭜᭟ᬳᭂᬤᬦᬗ᭄ᬤᬤᬩᬶᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬕᬶᬸᬂᬗᬸᬕᬸᬯᬭᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬚᬷ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬯᬭᬄᬧᬕᬸᬭ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬾᬢᭀᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ
᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬗᬸᬕᬸᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᭀᬮᭀᬲ᭄ᬓᭂᬤᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬚᬵᬢᬶᬤᬶᬚᬩᬤᬶᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬗᬯᬶᬦᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭ
[᭑᭐ 10A]
ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬦᬶᬯᬓᬂᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬳ᭟᭜᭟ᬤᬲᬢ᭄ᬯ᭠ᬮᬮᬯᬲᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦᬶᬫ᭄ᬩᬫᬶᬯᬄᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬶᬦᬸᬘᬧ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬪᬷᬫ᭞ᬫ
ᬕᬸᬭᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬪᬕᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬡᬗᬹᬦᬷ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬲᬂᬪᬷᬫᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬫᬺᬢ᭞ᬤᬶᬕᭀᬯᬦᬾᬤᬍᬫ᭄ᬧᬶ
ᬗᬶᬢ᭄᭞ᬚᭀᬄᬤᬶᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬤᬳᬢ᭄‌ᬭᬸᬗ᭄ᬓᬫᬥᬸᬃᬖᬫ᭟᭜᭟᭓᭓᭟ᬲᬂᬪᬷᬫᬩᬸᬦᬸᬄᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬮᬂᬳᬮᬂᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬧ
ᬦ᭄ᬧᬗᬸᬕᬸᬦᬾᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬕᬸᬭᬸᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬯᬸ᭠ᬲ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬘᬭᬶᬢᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬤᬶᬕᬸᬯᬦᬾᬫᬥᬸᬃ