Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/34

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭓33B]
᭓᭒
ᬲ᭄᭞ᬫᬓᬤᬶᬳᬶᬤᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬸᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬩᬧᬫᬦᬓᭀᬦᬂ᭟ᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬧᬯᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭄ᬬ᭞ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬳᬬᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬱᬶᬧᬶ᭞ᬳᭂᬤ
ᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬮᬄᬢᬫ᭄ᬧ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬚᭂᬩᬧᬚᬦᬶ᭞ᬤᭂᬗᭂᬮᬶᬤᬂᬦᬦᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬡᬫ᭄ᬩᬄᬫᬵᬢᬹᬃ᭞ᬤᬕᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬯᭂᬕᬂ᭞ᬕᬸᬂᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬫᬵᬢᬹᬃᬰᬶᬱᬶᬧ᭄᭞ᬓᬲᬾᬧ᭄ᬭ᭠
ᬢᬸ᭞ᬗᬸᬦᬶᬗᭂᬭᬶᬂᬳᬚᬶᬩ᭄ᬬᬂ᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬕᬮᬸᬄᬤᬳᬵ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬮᬘᬸᬃᬱᬓᬶᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬓᬸᬢᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬩ᭄ᬬᬗᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦᬾᬯᬢᬶ᭞ᬫᬭᬶᬳᬮᬲᬾᬲᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂ
ᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᭂᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᬚᬶᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬤᬶᬭᬶᬂᬳᬮᬲᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬩᬶᬩᬶᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬳᭀᬮᬲ᭄‌ᬦᬸᬤᬸᬓ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭟ᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬓᬧᬶᬤᬃᬢ᭄ᬣᬬᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬶᬓᬡ᭄ᬥᭂ
[᭓᭔34A]
ᬳᬍᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬓᬗᭂᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬬᬂ᭞ᬗᬮᬸᬢ᭄ᬩᬳᬸᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬤᭂᬲᬗᭂᬢ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬩᭂᬡ᭄ᬥᬸ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬬᬂᬓᬸᬤᬩᬧᬵ᭞ᬳᬶᬯᬂᬩᬧ
ᬦᬾᬦᬾᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬧᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬦᬯᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬵ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬢᬦ᭄ᬧᬗᬸ᭠ᬘᬧ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬕ᭄ᬲᬶᬕᭂᬦ᭄ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬳᬸᬫᬸᬂᬢᬗᬶᬲ᭄ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬲᬶᬂᬫᬶᬋᬗᬂᬧᬥᬲᭂᬤᬶᬄ᭞
ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬵᬮᬶᬄ᭞ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄‌ᬦᬦᬓ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬧᬸᬃᬡᬬᬂᬤᬾᬯᬧᬸᬃᬡᬬᬂ᭞ᬳᭀᬓᬦᬾᬭᬢᬸᬘᬶᬗᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬧᬸᬢᬸᬢᬹᬃᬗ᭄ᬕᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬳᬤᬸᬄᬧᬸᬢᬸᬩᬕᬸᬲᬬᬂ᭞
ᬧᬶᬦᬲ᭄ᬤᬸᬳᬸᬃᬯ᭄ᬯᬳᬸᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᭂᬤᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬓᬓ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬮᬶᬄᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳ᭠ᬮᬶᬢ᭄᭞ᬚᬦᬶᬧᬸᬢᬸᬗᭀᬤᬕᬂᬤᬶᬦᬶ᭞ᬚᬕᬾᬢ᭄ᬓᭀᬭᬶᬧᬦᬾᬯᭂᬗ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬓ᭄ᬬᬂᬓᬾᬦᬾᬲᬸᬩᭂᬢᬸᬯᬵ᭞