Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭔24B]
᭒᭓
ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬦᬾᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᬭᬶᬓᬶᬧᬸᬧᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬧᬂᬢᬶ᭠ᬢ᭄ᬬᬂᬕᬮᬶᬲ᭄ᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬫᬮᬶᬄᬗᭂᬤᭀᬳᬂ᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄ᭞ᬢᭀᬂᬫᬵᬫ᭄ᬧᬸᬄᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬗᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬤᬶᬦᬶᬚᬸᬯᬫᬢ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬜᬸᬤᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬧᬕᭂᬄᬢᭂᬕᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬦᬶᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭄ᬬ᭞ᬳ᭄ᬮᬸᬂᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭠
ᬫᬗᬺᬲᬾᬂᬘᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭟ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬤᬓ᭄ᬬᬸᬦᬾᬫᬦᬸᬤᬶᬂ᭞ᬗᬸᬤᬧᬫᬦ᭄ᬩᬸᬓᬓᬾᬢᭀ᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬧᬫᬦ᭄ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬜᬸᬤᬸᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬾᬫᬦᬯᬂᬚᭂᬗᬄ᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄ᭞ᬳ
ᬧᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᭂᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭟ᬦᬾᬧᬢᬶᬄᬦᬶᬲ᭄ᬢᭂᬮᬶᬃᬕ᭄ᬕᬸᬡ᭞ᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬦᬺᬧᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬫᬶᬢᬶᬲᬦ᭄ᬚᬢ᭄ᬫᬵ᭞ᬲᬸᬤᬺᬯᬗ᭄ᬱᬢᬦ᭄ᬧᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬓᬯᬳᬾᬫᬜ᭄ᬚᬵᬤ᭄ᬫ᭞ᬤᬤᬶᬧᬢᬶᬄ
[᭒᭕25A]
ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᭂᬤᬜᬳᬶᬮᬶᬬᬸᬫᬸᬜᬶ᭠ᬚᬮᬦ᭄ᬓᬾᬚᬦᬶᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬭᬸᬂ᭞ᬫᬜᬸᬚᬸᬂᬤ᭄ᬥᬶᬱᬡ᭄ᬥᬦ᭄ᬱᬓᬃ᭞ᬢ᭠
ᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬯᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬫ᭄ᬭᬭᬶᬬᬦ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬧᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬳᭀᬓ᭞ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬦ᭄ᬫᬾᬫᬾᬦᬾᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᭂᬤᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦᬸᬘᭂᬦᬶᬦ᭄ᬩᬋᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞᭠
ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬢᭀᬂᬗᬤᬲ᭄ᬯᬾᬘᬵ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄‌ᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬓᭂᬳᬭᬲ᭄᭟ᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬶᬕ᭄ᬲᬶᬕᭂᬦ᭄ᬩᬋᬂᬫᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬱᬋᬂᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬦᬧᬸᬧ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶ
ᬤᬸᬧ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬩᭂᬫᬭᬶᬓᬯᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬲᬸᬓᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬵᬮᬦ᭄ᬩᬂᬩᬂ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬗᬺᬲᬾᬂᬘᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬗᬸᬘᬧ᭄ᬫᭂᬦᬓᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬧᬶᬢᬡ᭄ᬥ᭄ᬭᬸᬄᬲᬚᭂᬩᬧ᭞ᬯᬂᬱᬳᬧᭂ