Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭓23B]
᭒᭒
ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬩ᭄ᬬᬗᬾᬫᬓᬶᬭᬾᬲᬾᬤ᭄ᬥ᭞ᬩᬲ᭄ᬓᬵᬮᬩᬶᬄ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶ᭠ᬥᬶᬫᬤᬸᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬫᬲᬾᬄᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬧᬗᬂᬕᭀᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬲᬸ
ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬗᬯᭀᬓ᭄᭞ᬳᬗᭂᬢᭀᬦ᭄‌ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬳᬬᬸ᭞ᬘᬬᬦᬾᬳ᭄ᬦᬶᬂᬫᬮᬶᬮᬂ᭞ᬕ᭄ᬢᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬦᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭟ᬤᬸᬄᬧᬫᬦ᭄ᬦᬶᬓᬶᬧᬶᬋᬗᬂ᭞ᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬳᬃᬱᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬦᬶᬚ᭄ᬯᬫᬢᬶ᭠
ᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬧᬂᬮᬲ᭄ᬬᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬧᬘᬂᬦᬧᬶᬚ᭄ᬯᬳᭂᬚᭀᬳᬂ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬶᬮᬶᬤ᭄᭞᭠ᬧᬫᬸᬧᬸᬢᬫᬲᬶᬄᬧ᭄ᬚᬄ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬳᬲ᭄ᬭᬸᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬗᬸᬤᬓᬾᬢᭀᬩᬳᬦ᭄ᬜᬳᬶ᭞ᬳᭂᬤᬗᬮᬶ
ᬬᬸᬤᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡ᭞ᬩᬧᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬚᬢᬶᬲᬓᬶᬂᬧᬓ᭄ᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬫᭂᬚᬮᬦ᭄᭟ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬫᬜᬶᬗᬮ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬳᬦᬸᬮᬶᬄᬭ
[᭒᭔24A]
ᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬓᬾᬮᬸᬫᬓᬸᬄ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬲᬳᬸᬢ᭄ᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬦᬄᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᭂᬚᬮᬦ᭄᭟ᬳᬦᬭᬸᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬄᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬲᬄᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬧᬺᬲ
ᬫᬦᬦ᭄ᬤᬂᬓᬵᬮᬭᬦ᭄᭞ᬲᭂᬓᬢᬳᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬳᭂᬮᬲ᭄ᬮᬮᬶᬲ᭄ᬲᬓ᭄‌ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞᭠ᬩᬲ᭄ᬓᬵᬮᬩᬶᬄ᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬥᬫᬤᬳᭂᬧᬦ᭄᭟ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬳᬶ᭠
ᬤᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬳᬶᬤᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄‌ᬳᭀᬓ᭞ᬳᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬲᬚᭂ᭠ᬫᬗᬸᬤᬸᬳᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬦᬲ᭄ᬩᬭᬓᬬᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭟ᬢᬹᬃᬳᬶᬤᬫᬦᬸᬮᬫᬾᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬶ
ᬚᭂᬩ᭄ᬬᬂᬚ᭄ᬯᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬳᬸᬕᬶᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬋᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬫᬜᭂᬮ᭄ᬱᬮ᭄‌ᬭᬕᭂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬍᬲᬸᬳᬶᬤᬦᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭟ᬘᬶᬮᬶᬦᬬ