Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗17B]
᭑᭖
ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬲᭂᬂᬧᬥᬲᬥᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬘᬓᬧᭂᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬪᬸᬮᬦᬾᬫᬗᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬍᬕᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬱᬯᬗᬂᬳᬶᬭᬢᬸᬳᬶᬬᬫ᭄ᬧᬾᬮ᭄ᬕᬤ᭄ᬥᬶᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬧᬱᬄ᭞ᬓᬤᬶ
ᬱᬓᬃᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬫᬶᬗᬶᬂ᭞ᬫᬮᬶᬮᬶᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬮᬶᬱᬄ᭟ᬦᬄᬳᬓᬾᬢᭀᬧᬶᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬭᬢᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬗᬭᬲ᭄ᬳᬭᬲ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬭᬸᬫᬾᬫᬸᬮᬸᬓ᭄ᬫᬵᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᬾᬯ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬ᭟ᬓᬧᬺᬓ᭄ᬱᭂ
ᬓᬦ᭄ᬕᬶᬦᬸᬕᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬓᬶᬦᬶᬢᬶᬮ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬯᭀᬃᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬓᬧᬢᬶᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬳᬯᬶ᭠ᬍᬲᬸᬭᬱᬢᬦ᭄ᬧᬚᬶᬯ᭟ᬫᬓᬲ᭄ᬬᬩ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬧᬮᬶᬂ᭞ᬳᬤᬸᬄᬳᬢ᭄ᬫᬚᬶᬯ᭞ᬳ᭄ᬥᭂ
ᬭᬢᬸᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬦᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬳᬦ᭄ᬢᬓᬵ᭟ᬓᬕᬸᬬᬗᬶᬦ᭄‌ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾ᭠ᬯᬶᬢᬦ᭄ᬳᬾᬮᬶᬂ᭞ᬳᬤᭂᬲᬢᬸᬳᭂᬚᬫ᭄᭞ᬚᬶᬯᬦᬾᬭᬱᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬾᬯᭂ
[᭑᭘18A]
ᬭᬦ᭄᭟ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬗᬺᬂᬓᬸᬮ᭄‌ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬗᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬚᬬᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬺᬰᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᬗᬭᬤᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫᬵ᭟ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬕᬢ᭄ᬧᭂᬗᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾᬦᬾᬲᬕᬾᬢ᭄ᬗᬮᬶᬮᬶᬃ᭞
ᬮᬾᬤᬂᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭄ᬬ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬧᬲᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬤᬸᬳᬢ᭄ᬫᬚ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬣᬵᬤᬾᬯᬵ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬭᬢᬸᬧᬬᬸᬫᬗᬫᬲᬶᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬶᬮᬸᬧᭂᬚᬄ᭞ᬲᬾᬧᬦᬼᬕᭂᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬘᬶᬮᬶ
ᬦᬬᬕᭂᬤᭂᬕ᭄ᬧᬶᬱᬦ᭄᭟ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬗᬸᬘᬧ᭄‌ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᭂᬂᬲᬚᭂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬇᬂᬕᬶᬄᬯᬸᬲᬦ᭄‌ᬬᬫᬗᬸᬫᬶᬓ᭄᭞ᬢᭀᬂᬫᬵᬫ᭄ᬧᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬶᬋᬗᬂ᭟ᬳᬸᬧᬫᬶᬜᭂᬳᬶᬭ᭠
ᬢᬸᬫᬗ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬱᬡ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᭂᬧᬲᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬢᭀᬂᬩᬶᬱᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬧᬮᬶᬦ᭄᭞ᬘᬤᬶᬓ᭄ᬕᬮᬶᬃᬜᬾᬦ᭄‌ᬗᬺᬱᬧᬂ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄‌ᬬᬫᭂᬍᬤ᭄ᬳᬰᬶᬄ᭞ᬳᬤᬶᬯᬸᬱᬦ᭄ᬫᭂᬗ᭄ᬕᬄ᭟ᬢᬶ