Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖16B]
᭑᭕
ᬜᬓ᭄᭞ᬧᬘᬂᬫᬲᬂᬓᭀᬮ᭄‌ᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬳᭂᬜᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬫᭂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬩᬋᬂᬩᬶᬩᬶᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬓᬾᬚᬦᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬶᬩᬶ᭞ᬚᬦᬶᬧᬬᬸᬦᬶᬋᬜᬸᬯᬂ᭟ᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬢᬦ᭄ᬧᬸ
ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫ᭄ᬦᬂᬢᬦ᭄ᬧᬱᬳᬸᬃᬳᬶᬤ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭠ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬧᬜ᭄ᬚᬓᬾᬧᬵᬥ᭞ᬩᬧᬧᬢᬶᬄ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬫᭂᬤᬩ᭄ᬤᬩᬦ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄
᭟ᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬮᬦ᭄ᬦᬶᬘᬶᬦᬬ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬩᬋᬂᬓᬡᬕᬭᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬫᬜᬸᬚᬸᬃᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄ᬱᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬫᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ
ᬫᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄᭟ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬩᬮᬾᬦᬾᬫᬗ᭄ᬭᬜᬩ᭄᭞ᬕᬾᬫ᭄ᬧᬾᬮ᭄ᬫᬧ᭄ᬭᬥᬫᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬳᬦᬸᬢ᭄ᬩᬮᬾᬧᬗᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬃᬱᬓᬃᬫ᭄ᬫᬢᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬫᭂᬜᬡ᭄ᬥᬶᬂᬢᬮᬕᭂᬚᬶᬫ᭄ᬩᬃ᭞
[᭑᭗17A]
ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬚᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬸᬗᬡᬥᭂᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬱᬜ᭄ᬚᭂᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬤᬫᬃᬪᬸᬮᬦ᭄ᬫᬗᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩᬶᬩᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬓᬶᬘᬾᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄᬢ᭄ᬯᬳᬩᬸᬂᬓᬸᬮ᭄᭞ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬯᬸᬄᬢᬶᬕ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬓᬧᬫᬺᬫᬦ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬳᬶᬤᬫᬋᬭᬲᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬭᬸᬫᬾᬗᬢᬸᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬳᬤᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬ᭞ᬓᬢᬸᬚᬸᬱᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ
ᬭᬵᬯᬸᬄ᭞ᬫᬩᬩᬸᬭᬸᬓᭂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢᬧᬸᬓ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬲᬬᬂᬓᬸᬢᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬓᬸᬫᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭜᭟ᬭᬢᬸᬪᬸᬮᬦ᭄ᬧᬶᬋᬗᬂᬭᬢᬸᬳᬃᬱᬬᬶᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬢᬹᬃᬓᬮᬭᬦ᭄‌᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶ
ᬩᬦ᭄ᬫᬗᬺᬢ᭄ᬩᬸᬤᬶ᭞ᬢᬸᬮᬸᬲᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦᬾᬫᬶᬭᬄ᭟ᬩᬲ᭄ᬓᬵᬮ᭄ᬩᬶᬄᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬧᬸᬃᬡ᭄ᬦᬬᬂ᭞ᬲᬭᬶᬯᬂᬲᬸᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬧᬮᬶᬂᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲᬂ᭟ᬳᬸᬧᬫᬶᬜᭂᬢᬶ᭠