Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-belog-300ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]

ᬤᬶᬧᭂᬥᭂᬫᬦᬾᬫᬗᭂᬮᬶᬂ᭟ᬫᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬢᬯᬢ᭄ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬚᭀᬄᬧᬭᬓᬾᬢᬶᬬᬂᬲᭂᬤᬳᬶᬄ᭞ᬤᬶᬳᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬧᬘᬂᬩᬸᬜ᭄ᬘᬮ᭄᭞ᬚᭂᬦᭂᬂᬉᬮᬶᬤᬶᬳᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬳᬶᬧᬶᬢ᭄᭞ᬫᭂᬥᭂᬫ᭄ᬩᬋᬂ᭞ᬩ᭠
ᬗᬸᬦ᭄ᬲᬳᬶᬧᬥᬭᬚᬶᬦ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬱᬩᬳᬦ᭄ᬢᬶᬬᬗᬾᬢᬦᬶᬪᬕ᭄ᬬ᭞ᬢᬶᬯᬲ᭄ᬤᬳᬓᬾᬳᬢᭂᬩᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬢᬶᬬᬂ᭞ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬩᬩᬾᬮᬬᬦ᭄ᬩᬵᬦ᭄ᬢᬸᬯᬓ᭄ᬳᬩᭂᬭᬸᬓ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬮᬯᬃᬓᬸᬯᬄ᭞ᬦᬲᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲ᭠
ᬤᬧᬸᬢᬶᬄ᭟ᬤᬶᬗᬹᬦᬶᬤᬸᬓ᭄ᬢᬶᬬᬗᬾᬦᬸᬧᬗᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬓᭀᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬳᬮᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬓᭀᬦ᭄ᬢᬓᭀᬦᬂ᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬫᬓᬸᬋᬡᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬍᬢ᭄ᬳᬯᬳᬶ᭞ᬦᬾᬳᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬤᬧᬶᬂᬲᬢᬸᬲ᭄ᬫᬲ᭠
ᬮᬶᬦ᭄᭟ᬧᬫᭂᬓᭂᬮᬾᬤᬦᬾᬚᭂᬭᭀᬭᬗ᭄ᬤᬳᬶᬥ᭞ᬲᬸᬩᬳᭂᬤᬮᬶᬬᬸᬫᬸᬜᬶ᭞ᬢᬸᬯᬲᬾᬶᬕᬩᭀᬩᬩ᭄᭞ᬫᬳᬶᬭᬶᬩ᭄ᬩᬲ᭄ᬓᬍᬩᬶᬳᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬶᬕᬫᬗᭂᬢᬾᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬬ᭞ᬫᬧᬢᬕᭀᬦ᭄ᬤᭀᬂᬧ᭄ᬭ
[᭖ 6A]
ᬚᬦᬶ᭟ᬕᬩᬸᬯᬶᬦᬳᬧᬂᬢᬶᬬᬂᬪᬹᬣᬤᬫᬗ᭄ᬭᭀᬯᬂ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬢᬶᬬᬂᬗᬢᬹᬭᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬳᬤᬬᬍᬯᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬬᬂᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬂ᭞ᬦᬾᬍᬫᬳᬾᬢ᭄ᬯᬭᬳᬚᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬤᬾᬦᬾᬓᬸᬯᬗᬦ᭄᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄
ᬧᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬳᬲᭂᬮᬶᬤ᭄᭟ᬓᭀᬮᬢ᭄ᬯᬭᬕᬯᭀᬓ᭄‌ᬓᭂᬫᬫᬸᬮᬶᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬳᬚᬓ᭄ᬳᬶᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬓᭂᬫᬩᬳᬂᬦᬲᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬤᬶᬢᬸᬤᬶᬧᬯᭀᬦ᭄ᬬᬚᬸᬯᬂ᭞ᬤᬶᬲᭀᬓ᭄ᬦᬲᬶᬦᬾᬩᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄ
ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬫᬶᬢ᭄᭟ᬯᬯᬸᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄‌ᬳᬶᬩᭂᬮᭀᬕ᭄ᬢᭂᬓ᭞᭠ᬫᬦᭂᬮᭀᬓᬶᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬫᬜᬧ᭞ᬘᬳᬶᬩᭂᬮᭀᬕ᭄ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬚ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬸᬮᬶᬄᬉᬮᬶᬳᬶᬩᬶ᭞᭠
ᬢᬦᬶᬗᬫᬄ᭞ᬦᬲᬶᬦ᭄ᬦᬦᬶᬲᬸᬩᬧᬲᬶᬮ᭄᭟ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬦᬶᬩᬯᬸᬲᬦ᭄ᬬᬫᬸᬮᬶᬳᬂ᭞ᬬᬤᬶᬦᬶᬉᬮᬶᬂᬳᬶᬦᬸᬦᬶ᭞ᬬᬲᬮᬳᬂᬓᭀᬮ᭞ᬩᬜ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬢᭂᬓ᭞ᬲᬸᬩᬩᬳᬂᬓᭀᬮᬦᬲᬶ᭞ᬮᬶᬬᬸᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬤᬸ᭠