Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-belog-300ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬧᬾᬮᬕ᭄᭞ᬘᬳᬶᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬤᬗᬶᬥᭂᬧᬂ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬚᬍᬫᬓᬩᬶᬮ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬫᬲᬩᬸᬳᬸᬗᬦ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬢ᭄ᬯᬭᬫᬦᭂᬩᬸᬲᬶᬦ᭄᭟ᬧᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬓᭂᬜᭂᬫᬦᬸᬧ᭄ᬳᬸᬧᬂᬗᭂᬡ᭄ᬥᬶᬗᬂ᭞ᬲᬸᬩᬲᬸᬯᬾᬬᬫᬢᬶᬧ᭄ᬢᬶᬧ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬢ᭠
ᬲ᭄ᬧᭂᬥᭂᬫᬗ᭞ᬤᬶᬳᬬᬸᬦᬦᬾᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬲᬸᬩ᭞ᬲᬶᬗᬶᬢ᭄ᬓᭂᬢᬸᬗᬦ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬯᬭᬗᬫᬄᬳᬸᬮᬶᬂᬦᬸᬦᬶ᭟ᬧᭂᬲᬸᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬜᬭᬸᬯᬂᬩᬲᬗᬾᬮᬬᬄ᭞ᬫ᭄ᬮᬮᬶᬮᬮᬶᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸ᭠
ᬲᬶᬗᬤᬳᬸᬦᬸᬳᬦ᭄᭞ᬳᬦᬓᬾᬗᭂᬩᬾᬢ᭄ᬓᬲᬾᬮ᭞ᬤᬶᬢᭂᬕᬮᬾᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬮ᭠ᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬬᬗᬮᬧ᭄᭞ᬧᬓᬸᬓᭂᬤᬶᬲᬾᬦᬾᬮᬶᬓᬶᬂ᭟ᬫᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ ᬮᬸᬯᬲ᭄ᬫᬗᬸᬜᬓᬧᬶᬲᬕ᭞ᬮᬚᬸᬧᬶᬬ᭠
ᬦᬓᬾᬩᭂᬮᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬫᬧᭂᬢ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄ᬕᭂᬢᬶᬗᬂ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬩᬶᬱᬫᬗᬾᬜᭀᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬜ᭄ᬢᬮᬭᬦ᭄᭞ᬜᬶᬮᬶᬄᬩᬳᬲ᭄ᬲᬲᬳᬶ᭟ᬲᬮᬶᬬᬸᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬤᬶᬩᬜ᭄ᬚᬃᬧᬳᬸᬫ
[᭓ 3A]
ᬦ᭄᭞ᬲᬸᬩᬧᬥᬓᬲᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬳᬲ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬚᬃ᭞ᬳᬦᬓᬾᬫᬳᬸᬢᬗᬂ᭞ᬳᬘᬾᬳᭂᬂᬳᬘᬳᬸᬩᬶᬮᬶᬄ᭞ᬳᬧᬭᬧᬢᬦ᭄᭞ᬫᬯᬸᬯᬸᬳᬦ᭄ᬳᬥᭂᬗ᭄ᬓᬶᬮᬶᬓ᭄᭟ᬚᬦᬶᬲᬸᬩᬬᬧᬥᬫᬗ᭄ᬭᬱᬢᬗᬃ
᭞ᬳᬦᬓᬾᬩᬓᬮ᭄ᬗᬦᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬲ᭄ᬮᭀᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬜᬫᬬᬄᬳᬸᬢᬂ᭞ᬓᬾᬯᬮᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬫᬜᬶᬮᬶᬄ᭞ᬜᬾᬦ᭄ᬢᬸᬯᬄᬍᬕ᭞ᬲᬳᬶᬲᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄ᬮᬶᬜᭀᬓᬶᬦ᭄᭟ᬳᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧᬶᬦ᭄ᬤᭀ
ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬫᬫᬳᬂ᭞ᬧᬥᬳᭀᬮᬲ᭄ᬜᭂᬫ᭄ᬧᭀᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬮᬲ᭄ᬓᬶᬓᬶᬮ᭄ᬫᬳᬸᬢᬂ᭞ᬩᬸᬓᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬧᬲᬚ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬳᬘᭂᬧᭀᬓ᭄ᬘᭂᬭᬶᬓ᭄᭞ᬦᬄᬲᬸᬩᬧᬧᬓ᭄᭞ᬚᬦᬶᬢᬳᬾᬦ᭄ᬓᭂᬦᬮ᭠
ᬢᬶᬄ᭟ᬫᬮᬶᬧᭂᬢᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬫᬜᭂᬗᬶᬲᬂ᭞ᬧᬶᬬᬦᬓ᭄ᬜᬦᬾᬫᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬓᭂᬜᭂᬮ᭄ᬩᭂᬤᬓ᭄᭞ᬤᬶᬬᬬᬸᬦᬦᬾᬬᬳᬸᬬᬂ᭞ᬮᬗ᭄ᬲᬃᬮᭀᬗ᭄ᬲᭀᬃᬳᭂᬗ᭄ᬓᬓ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬢᬹᬃᬮᬶᬫᬭᬾᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬜ