Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘ 8B]

ᬤᬹᬃᬫ᭄ᬫᬵ
ᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬗᬧᬳᬬᬸ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬦᬾᬗᬶᬢᭂᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬲᬧᬜ᭄ᬚᬂᬫᬲᬵ᭟᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬤᬸᬃᬫ᭚᭑᭞ᬓᬤᬶ
ᬲᭀᬮᬄᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬲᬂᬢᭂᬋᬄᬲᬶᬕᬮ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬉᬧᬘᬭᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬭᬹᬧᬧᬮᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬢᬸᬚᭀᬦᬾᬲᬭᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬰᬵᬲᬦᬦ᭄ᬲᬂᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬧᬵᬢᬹ
ᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭟᭒᭞ᬫᬯᬶᬦᬦ᭄ᬜᬵᬢᬢ᭄ᬯᬭᬶᬗᬋᬧ᭄ᬳᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭞ᬧᬶᬤᬃᬣᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬚᬶᬦᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵᬯᬶᬦᬬ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬢᬢ᭄ᬯᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬦᬾᬚ
ᬕᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬧᬫᬃᬕᬶ᭞ᬲᬂᬫᬓᬸᬋᬦᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬶᬥᬦᭂᬫᬸᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭟᭓᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬯᬶᬯᬶᬢᬦ᭄ᬜᬵᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬬᬂ᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬳ᭄ᬬᬂᬲᬓ᭄ᬬᬫᬸᬦᬶ᭞ᬜᬶᬗᬓ᭄

[᭙ 9A]
ᬲᬂᬲᬶᬕᬮ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬘᬶᬗᬓ᭄ᬓᬩᬸᬥᬦ᭄᭞ᬫᬳᬶᬍᬄᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵ᭞ᬳᬶᬤᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬕ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭟᭔᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬶᬤᬵᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫ
ᬲ᭄ᬢᬶᬬᬂ᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢᬢ᭄ᬯᬦᬾᬚ᭠ᬕᬓᬯᬭᬄ᭞ᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄ᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬦᬾᬓᬢᬸᬯᬸᬢ᭄ᬓᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭟᭠
᭞᭕᭞ᬢᬦ᭄ᬘᬶᬥᬶᬓᬦ᭄ᬲᬦᬾᬧᬘᬂᬓᬲᬵᬥ᭄ᬬᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬲᬸᬚᬢᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬕᭂᬮᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬤᬩ᭄ᬤᬩᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄᭞ᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬓᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄
᭞ᬭᬶᬂᬓᭂᬜ᭄ᬚᭂᬓᬦ᭄᭞ᬓᬭᬚᬕ᭄ᬕ᭄ᬭᬳᬦᭂᬥᬸᬦᬶᬦ᭄᭟᭖᭞ᬫᬯᬰᬦᬵᬳᬶᬤ᭠ᬮᬾᬤᬂᬫᬶᬤᬃᬣᬬᬂ᭞ᬤᬕᬶᬂᬰᬵᬲᬦᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬢᬢ᭄ᬯᬧᬜ᭄ᬚᬂᬤᬳᬢ᭄᭞ᬓᬧᬵᬢᬹᬢ᭠