Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/63

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭒ 62B]
᭖᭒
ᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬮᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬾᬯᬸᬄᬤᬳᬢ᭄᭞ᬓᬦᬶᬱ᭄ᬝᬬᬂᬓᬲᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬓᬕᬯᬾᬦᬂᬚᭂᬗᬄ᭞ᬓᬢ᭄ᬮᬢᬭᬂᬫᬓᬲᬫᬶ᭟᭑᭓᭞ᬲᬫᬶᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂ
ᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄ᬲᬓᬲᬶᬓᬶ᭞ᬓᬵᬮᬓᬢᭀᬫ᭄ᬧ᭄ᬮᭀᬓ᭄ᬓᬲᬥ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬧᬓᭂᬤᬾᬓ᭄ᬧᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬲᬸᬓᬢ᭄ᬯᬶᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭞ᬓᬩᬾᬃᬩᬾᬃᬭᬂ
ᬢ᭄ᬭᬂᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭟᭑᭔᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬢᭂᬧᬾᬦ᭄ᬳᬶᬗᬸᬄ᭞ᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭠ᬦᬗ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬧᬚᭂᬗᬄ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬳᭀᬮᬲ᭄ᬦᭂᬓᭂᬧᬶᬦ᭄
ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬸᬃᬩᬸᬭᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬲᬭᬲᬦᬾᬜᭂᬧᭀᬮᬶᬦ᭄᭟᭑᭕᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬕᭂᬢᬾᬫᬘᬸᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄᭞ᬮᬾᬤᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬶ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬸᬍ

[᭖᭓ 63A]
ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬓᭂᬫᭀᬫᬳᬶ᭞ᬲᭂᬓᭂᬧ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬗᬶᬮᬶᬤᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬫᭂᬩᭀᬓᬲᬶᬲᬶ᭟᭑᭖᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬦᬾᬩᬗᭂᬢ᭄ᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬳᬾᬦ᭄ᬩᭂᬚᬾᬸᬶᬄᬚᬵᬄᬫ
ᬓᬶᬲᬶᬤ᭄᭞ᬓᬵᬮᬓᬢᬶᬩᬾᬦ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬓᬯᬵ᭞ᬪᬵᬬᬧᬜᭂᬗ᭄ᬓᬮᬫᬮᬶᬄ᭞ᬜᬵ᭠ᬥ᭄ᬬᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬋᬂᬦᬡ᭄ᬥᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬗᬸᬢᬂᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩᬶᬦ᭄᭟᭑᭗᭞ᬢᬍᬃᬦᬸᬚᬸᬲᬫᬶᬫᬸ
ᬧᬸ᭞ᬭᬶᬂᬢᭂᬕᬮ᭄ᬫᬶᬯᬄᬭᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫᬩᬢᬶᬫᬤᬤᬕᬗᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬗᬯᬾᬍᬕ᭠ᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬋᬂᬦᭀᬭᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬲᬢᬢᬧᬕᭂᬄᬦᬫ᭄ᬧᬶᬗᬶᬦ᭄᭟᭑᭘᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬜ
ᬥ᭄ᬬᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬓᬮᬧᬓᬾᬯᭂᬄᬗᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬓᬮᬭᬮᬭ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲᬋᬂᬦᬦ᭄ᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬃᬣᬪ᭄ᬭᬡ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬮᬫ᭄ᬧᬄᬩᬾᬮᬧᬢᬶ᭟᭑᭙