Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/62

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭑ 61B]
᭖᭑
ᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬚᬗ᭄ᬓᬬᬦ᭄᭞ᬭᬳᬶᬦᬯᭂᬗᬶᬫᬶᬢ᭄᭟᭖᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬤᬾᬘᬭᬶᬓᬾᬗᭂᬢᬸᬄ᭞ᬓᬲᬾᬧᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬸᬭᬾᬓ᭄ᬱᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬩᬸᬄᬳᬸᬩᬸᬳᬦ᭄ᬫᬓᭂᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬭᬾᬄ
ᬓᬝᬵᬄᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᭂᬢᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬳᬚᬶᬦ᭄ᬢᬸᬃᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬫᬶᬓᬢᬢᬶᬗᬶᬦ᭄᭟᭗᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬗᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬧᬢᭂᬥᬸᬄ᭞ᬭᬶᬓᬮᬫᬦᬳᬾᬭᬶᬫ᭄ᬭᬶᬫ᭄᭞ᬚᬕᬢᬾ
ᬫᬕᬕᭂᬢᭀᬭᬦ᭄᭞ᬩᬾᬕᬮ᭄ᬫᬮᬶᬂᬗᬸᬲᬓᬵᬲᬶᬓ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬗᭂᬩᬕ᭄᭞ᬗᬮᬶᬧᬸᬃᬢᬓᬸᬢᬾᬗᬶᬮᬷ᭟᭘᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬓᬮᬓᬢᬦ᭄ᬤᭂᬲ᭄
ᬓᬚᭂᬧᬶᬢ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬸᬢᬂᬫᬓᬘᬓᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲᬶᬥᬗᬯᬾᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬸᬦ᭄ᬢᬲᬂ᭞ᬢᬸᬃᬧᬵᬯᬾᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬓᭂᬮᬶᬦ᭄᭟᭙᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬥᬲᬭᬾ

[᭖᭒ 62A]
ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᬦᬾᬲᬶᬦᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬘᬶᬭᬶ᭞ᬲᬂᬫᬭᬳᬓᬦ᭄ᬢᬶᬧᬰ᭄ᬭᬬᬦ᭄᭞ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᬸᬳᬸᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬗᬭᬸᬯᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬳ
ᬢᬶ᭟᭑᭐᭞ᬓᬵᬮᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬯᬭᬭᬸᬗᬸ᭞ᬭᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬗ᭄ᬩᬕ᭄᭞ᬢᬍᬃᬧᬤᬺᬯᬾᬬᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᬵᬮᬢᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬗᬋ
ᬗᬬᬂ᭞ᬲᬬᬕᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗᭂᬫᬶᬢ᭄᭟᭑᭑᭞ᬓᬢᬸᬚᬸᬫᬦᬳᬾᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬦᬕ᭄ᬥᬸᬕ᭄‌ᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄ᬭᬶᬫ᭄ᬭᬶᬫ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬗᬮᬶᬧᬸᬭᬂ᭞ᬢᬍᬃ
ᬳᭀᬮᬲ᭄ᬫᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬓᬧᬦᭂᬲᬦ᭄᭞ᬦᬶᬓᭂᬮ᭄ᬳᬶᬧᬸ᭠ᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬯᬾᬘᬦᬶᬦ᭄᭟᭑᭒᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬫᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗᭂᬭ