Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/61

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭐ 60B]
᭖᭐
ᬕᬶᬡᬦ᭄ᬢᬶ
ᬜᬸᬯᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬓᬦ᭄ᬢᬶᬗᬸᬢᬂᬗᬸᬢᬂ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬗᬚᬸᬫ᭄ᬳᬚᬸᬫ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬗᬸᬘᬶᬓ᭄ᬘᬓ᭄᭞ᬓᬾᬳᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬦ᭄ᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭕
᭘᭞ᬲᬵᬢ᭄ᬥᬸᬯᬶᬬᬦ᭄ᬳᬸᬧᬫᬬᬂ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬦᭂᬩᭂᬓᬶᬦ᭄ᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬘᭀᬭᬄᬳᬶᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬢᬍᬃᬓᬤᬶᬮᬢᭂᬂᬗᬶᬬᬸ᭞ᬳᬲᬶᬂᬦᭂᬓᭂᬢ᭄ᬫᬕᬾᬃᬕᬾᬭᬦ᭄᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬭᬂᬫᬮᬶᬄ᭞
ᬲᬢᬢᬵᬗᬫᬳᬶᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭟᭐᭚᭜᭚ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵᬲᬦᬾᬚᬵᬢᬶᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵ᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬡᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭑᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬫᬭᬹᬧᬲ
ᬯᬶᬢ᭄ᬭᬚᬢᬶ᭞ᬲᬦᬾᬜᬶᬥᬬᬂᬜᭂᬗ᭄ᬕᬸᬳᬂ᭞ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬲ᭄ᬩᭂᬃᬱᬶᬄ᭞ᬢᬍᬃᬓᬬᬸᬦ᭄ᬲᬦᬾᬯᭀᬮᬲ᭄᭞ᬲᬢᬢᬵᬗᬶᬘᬮᬂᬲᭂᬤᬶᬄ᭟᭒᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬤᬳ

[᭖᭑ 61A]
ᬢ᭄ᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬪᬕ᭄ᬬᬫᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬍᬃᬭᬶᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬪᬬ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᬕᭂᬄᬢᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬬᬂ᭞ᬫᬓᬾᬮᬶᬗᬶᬦ᭄ᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭓᭞
ᬢᬍᬃᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵᬦᬾᬭᬸᬗᬸ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬢᬢᬜᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬲᭂᬤᬶᬄᬫᬶᬯᬄᬪᬕ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬩᬘᬓᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬦᬾᬚᬵᬢᬶᬚᬵᬢᬶᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬲ᭄ᬦᭂ
ᬓᬾᬂᬳᬢᬶ᭟᭔᭞ᬓᬢᬸᬚᬸᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬮᬶᬗᬸ᭞ᬭᬶᬂᬚᬕᬓᬾᬯᬸᬄᬦᬶᬩᬾᬦᬶ᭠ᬦ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵᬦᬾᬤᬳᬢ᭄ᬳᬾᬮᬲ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬗᭂᬩᬕ᭄ᬢᬸᬃᬫᬾᬮᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬓᬵ
ᬡ᭄ᬥᬦᬾᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬮᭀᬕᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭟᭕᭞ᬲᭂᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬧᬸᬯᬸᬗᬸ᭞ᬓᬢᬸᬚᬸᬮᬾᬧ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬳᬚᬶᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬓᬾᬮᬶᬗᬂᬚᬕᬪᬬᬗ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶ