Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/59

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭘ 58B]
᭕᭘
ᬘᭀᬭᬄ᭟᭔᭕᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵᬦᬾᬗᬸᬢᬂᬗᬸᬢᬂ᭞ᬦᬾᬗᬭᬸᬭᬸᬗᬂᬢᬦ᭄ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬗᬯᬾᬧᬕ᭄ᬮᬳᬦᬾᬢᭂᬮᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬜᬵᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬜᬭᬸᬜᬭᬸᬫᬲᬯᬶ᭠
ᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬶᬮᬶᬩ᭄᭞ᬗᬸᬫᬤ᭄ᬓᬦᬵᬭᬓᬯᭂᬓᬲᬦ᭄᭟᭔᭖᭞ᬓᬵᬮᬗᬸ᭠ᬩᭂᬭᬶᬦ᭄ᬓᬓᬼᬘᬦ᭄᭞ᬫᬢᬚᬾᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬫᬘᭂᬓᬶ᭞ᬓᬢᬸᬚᬸᬫᬤᬸᬯᬾᬕᭂᬮᬃ᭞ᬳᬶᬲᬶ
ᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᭀᬗᬾᬩᭂᬓ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬧᬕᭂᬭᬲᬄ᭞ᬫᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬤ᭄ᬢᬤᬂᬳᬬᬸᬫ᭄ᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭟᭔᭗᭞ᬭᬶᬂᬦᬸᬚᬸᬳᬕᭂᬢᬾᬫᭂᬦᬂ᭞ᬧᬕ᭄ᬭᬸᬜᬸᬂᬲᬮᬶᬂᬫᬮᬸ᭠
ᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬗᬭᬯᭀᬲ᭄ᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬫᭂᬦᬂᬳᬸᬮᬶᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬲᭀᬃᬳᬸᬮᬶᬄᬧᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬢᬍᬃᬢᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬗᬯᬾᬫᭀᬮᬶᬄᬲᬧᬶᬲᬦᬦ᭄᭟᭔᭘᭞ᬭᬶᬓ

[᭕᭙ 59A]
ᬮᬫᬲᬦᬾᬲᬬᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬫᬸᬧᬸᬦ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬫᬶᬗᬤ᭄ᬓᬤ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬓᭂᬭᬸᬤ᭄᭞ᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬫᬶᬓᭀᬮᬶᬳᬂ᭞ᬫᬦ
ᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬳᬾᬫᬍᬕᬦᬼᬕᬦ᭄᭟᭔᭙᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬩᬮᬶᬄᬩᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᭂᬫ᭄ᬩᬂᬲᬯᭂᬗᬶᬯᭂᬗᬶ᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬋᬂᬓᬝᬵᬄ᭞ᬧᬥᬭᬯᬸᬄᬫᬗᭂᬭᬸ᭠
ᬫᬸᬦ᭄᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬋᬂᬓᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬢᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬵᬮᬫᬢᬢᬸᬫ᭄ᬩᬲᬦ᭄᭟᭕᭐᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᭂᬦᭂᬂᬫᬢᬢᬬᬸᬩᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬾᬢᬂᬭᬳᬶᬦᬵᬯᭂ᭠
ᬗᬶ᭞ᬭᬶᬂᬯᬭᬸᬂᬲᬮᬦ᭄ᬢᬂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬫᬧᬸᬡ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬧᬥᬗᬶᬭᬶᬗᬂᬫᬫᬸᬜᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭟᭕᭑᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᭂ