Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/55

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭔ 54B]
᭕᭔
ᬢᬸᬭᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬫᬢᬢᬦ᭄ᬤᬸᬭᬦ᭄᭟᭒᭐᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂ᭞ᬧᬤᬾᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬᬭᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢᭂᬕᬮ᭄ᬫᬶᬯᬄᬮᬶᬬᬦ
ᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬶᬤᬶᬓ᭄ᬧᬘᬂᬓᬧᬸᬧᬸ᭞ᬭᬾᬄᬲᬫᬶᬧᬘᬂᬗᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬵᬦᬶᬂ᭞ᬢᬢᬦ᭄ᬤᬸᬭᬦᬾᬓᬯᭂᬓᬲ᭄᭟᭒᭑᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬢ᭄ᬯᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬜᬭᬢᬂ
ᬫᬫᬜ᭄ᬘᬶᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬧᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄᭞ᬦᬧᬸᬦᬾᬳᬘᭂᬧᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬸᬣᬯᬶᬚᬶᬦᬄ᭞ᬢᬍᬃᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬸᬮᬸᬂᬗᬶᬘᬮᬂᬓᬮᬭᬦ᭄᭟᭒᭒᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄
ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬢᬾᬬᭀᬲᬦ᭄᭞ᬓᬝᬵᬄᬭᬯᭀᬲᬾᬫᬫᬹᬚᬶ᭞ᬳᬤᬸᬗᬾᬭᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭞ᬢᬍᬃᬯᭀᬮᬲ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬢᬸᬃᬢᬦ᭄ᬓᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬩᬺᬕᭂᬤᭂᬕᬦ᭄᭞ᬲᬳᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬚ

[᭕᭕ 55A]
ᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬩᬩᭂᬗᭀᬗᬦ᭄᭟᭒᭓᭞ᬓᬤᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬧᬚᬃ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬫᬫᬹᬚᬶᬫᬹᬚᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬭᬶᬂᬚᬤ᭄ᬫᬵᬲᬸᬰᬷᬮᬳᬤᬸᬂ᭞ᬲᭂᬦᭂᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬧ᭄ᬭ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬧᬕᭂᬄᬫᬮᬶᬄᬫᬲᭀᬮᬄᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬘᬘᬤ᭄᭟᭒᭔᭞ᬲᬓᬶᬂᬭᬯᭀᬲᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬫᬦᬄᬦᬸᬮ᭄ᬤᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬲᬬᬗᬂ᭞ᬤᬤᭀ
ᬲ᭄ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬾᬮᬄᬫᬶᬓᭀᬮᬶᬳᬂ᭞ᬲᬦᬾᬓᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬕᭀᬭᭀᬄᬓᬧᬶᬯ᭄ᬮᬲᬦ᭄᭟᭒᭕᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦᬦ᭄᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬩᬸᬓ᭄ᬭ᭠
ᬯᭀᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬓᬯᬶᬓᬦᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᭂᬭᬶᬂᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬕᭂᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬦᬾᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬩᬩᬜ᭄ᬚᬭᬦ᭄᭟᭒᭖