Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/50

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭙ 49B]
᭔᭙
ᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬃᬕᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬼᬓᬶᬕ᭄᭞ᬓᬤᭀᬂᬲᭂᬦᭂᬂᬓ᭄ᬮᬶᬬᬤ᭄ᬓᭂᬮ᭄ᬬᬸᬤ᭄᭞ᬲᬫᬶᬫᬧᬸᬯᬭᬭᬸᬲᬓ᭄᭞ᬫᬫᬸᬧᭀᬦᬶᬦᬾᬲᬶᬦᬄᬢᬶᬫ᭄ᬩᬶᬲ᭄᭞ᬢᬍᬃᬳᬜᬸᬤ᭄᭞ᬧᬕ᭄ᬮᬳᬦᬾ
ᬢᭂᬓᭂᬓ᭄ᬚᬸᬫᬄ᭟᭔᭑᭞ᬫᬍᬲᬾᬲᬦᬾᬗᬯᬰᬵ᭞ᬓᬝᬵᬄᬗᬭᬸᬭᬸᬄᬧ᭠ᬦᬮᬶᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᭂᬫᭂᬂᬧᬘᬂᬫᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬵ᭞ᬗᬭᬯᭀᬲᬂᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬦᬸᬚᬄᬲᬹᬃ
ᬬᬓᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬢᬍᬃᬯᬸᬭᬸᬂᬩᬵᬦᬾᬓᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬫᬓᬸᬢᬂ᭞ᬚᬸᬓᬸᬢᬦᬾᬢᭂᬕᭂᬄᬗᬕ᭄ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬦᬧᬶᬫᬸᬧᬸ᭞ᬭᬶᬂᬘᬭᬶᬓᬾᬢᬦ᭄ᬫᬧ᭄ᬬᬭ᭟᭔᭒᭞᭠
ᬭᬶᬓᬮᬧᬘᬂᬫᬮᬲᬄ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬥᬸᬭᬸᬂᬳᭂᬡ᭄ᬥᬕ᭄ᬳᬳᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃᬫᬕᬾᬕᬲ᭄᭞ᬳᬶᬫᬍᬲ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬫᬢᬗᬶ᭞ᬭᬶᬂᬩᬮᬾᬦᬾᬕᬸᬮᬓ᭄ᬕᬸᬮᬶᬓ᭄᭞ᬫᬤᬮᬶᬳᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸ

[᭕᭐ 50A]
ᬦ᭄ᬭᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬵᬮᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬢᬍᬃᬩᭀᬬ᭞ᬢᭂᬗᬳᬶᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬤᬮᬶᬄᬤᬮᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬯᬸᬭᬸᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬩᭀᬢᬾᬲᬫᬶᬗᭂᬫᭂᬗᬂ᭟᭔᭓᭞ᬦᬾᬮᬶᬬᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬤᬮᬶᬳ
ᬦ᭄᭞ᬲᭂᬫᭂᬂᬫᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬭᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬳᬚᭂᬗᬦ᭄᭞ᬓ᭠ᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬦᭂᬕᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬃᬕᬶ᭞ᬍᬫᭂᬢ᭄ᬩᬬᬸᬦᬾᬢᭀᬂᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬫᬤᬮᬶᬳᬦ᭄ᬩᬲᬂᬲᭂᬤᬸ
ᬓ᭄᭞ᬭᬶᬓᬮᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬚᭂᬗᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬤᬸᬭᬸᬂᬚ᭄ᬯᬵᬫᬓᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬢᭂᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬤᬤᭀᬲ᭄ᬤᬮᬶᬳᬦ᭄᭟᭔᭔᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬍᬲᬾᬗᭀ
ᬤᬕ᭄᭞ᬭᬶᬂᬓᬃᬬ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬓᬸᬫᬭᬶᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬬᬵᬲᬬᬦ᭄ᬦᬸᬦᬬᬂ᭞ᬧᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬬᬦᬾᬲᬸᬲᬸᬤ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬭᬳᬶᬦᬵᬓᬶᬭᬗᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄‌ᬮᬶ