Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/48

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭗ 47B]
᭔᭗
ᬢᬂᬢᬦ᭄ᬢᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬶᬫᬸᬤ᭄ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬩᭀᬩᬩᬶᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬩᬾ᭠ᬡ᭄ᬥᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬲᬫᬶᬗᬦᬶᬱ᭄ᬝᬬᬂ᭞ᬭᬾᬄᬭᬶᬂᬭᬯᭀᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬳᬸᬕᬶᬭᬯᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬓᬝᬵᬄ
ᬲᬂᬗᬫᭂᬮ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟᭓᭒᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬸᬚᬸᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬵ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬝᬵᬄᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᭂᬭᬶᬂᬗ᭄ᬩᭂᬭᬶᬦ᭄ᬓᬓᬼᬘᬦ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬫᬤᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬅᬓᬾᬄᬳ
ᬦᬓᬾᬗᭂᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬸᬕᬸᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬗᬍᬫᬾᬦᬬᬂ᭞ᬗᬸᬧᬧᬶᬭᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬚᬯᬸᬭᬸᬂ᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬫᬓᭂᬦ᭄ᬢᬵ᭟᭓᭓᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬤᬬ
ᬦᬾᬫᬩᬸᬯᬢ᭄᭞ᬦᬾᬧᬱ᭄ᬝᬶᬚᬕᬦᬶᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬲᭂᬦᭂᬂᬫᬓᬓᭂᬍᬘᬦ᭄᭞ᬫᬧᬗᭂᬦᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄᬳᬢᬶ᭞ᬫᬗᭂᬦᬂᬚᬶᬦᬄᬜᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬢᬍᬃᬓᬮᬦᬾᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞

[᭔᭘ 48A]
ᬫᭂᬦᬗᬾᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂᬤᭂᬕᬕ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬧᬧᬲ᭄ᬯᭂᬢᬸᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬭᬾᬄᬧᬤᬺᬯ᭄ᬬᬦᬾᬗᬺᬤᬂ᭟᭓᭔᭞ᬫᬮᬶᬳᬢᬦ᭄ᬓᬧᬃᬘᬬ᭞ᬭᬶᬓᬮᬦᬶᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬭᬾᬄ
ᬭᬯᭀᬲᬾᬲᭂᬭᬶᬂᬩᭀᬩᬩ᭄᭞ᬢᬍᬃᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᬭᬕ᭄ᬓᬭᬕ᭄ᬫᬗᭂᬤᭀᬳᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬚᬦ᭄ᬫᬵᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᬂᬗᬫᭂᬮ᭄ᬚᬕᬢ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬧᬂ᭞ᬢᬸᬃᬳᬦᬓᬾᬢ᭄ᬯᬭᬦ᭠
ᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬲᬶᬥᬫ᭄ᬬᬭᬯᬃᬕ᭟᭓᭕᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬦᬾᬲᬦᬾᬍᬓᭂᬢ᭄᭞ᬫᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬲᬮᬶᬄᬓᬲᬶᬄ᭞ᬓᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬧᬱ᭄ᬝᬶᬓᬮᬄᬮᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬶᬧᬢ᭄ᬜ
ᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢᬍᬃᬲᬶᬧᬢ᭄ᬜᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬲᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬫᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬭᬶᬂᬲᬂᬘᭀᬭᬄ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬧᬶᬮᬶᬄᬧᬸᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬲᬭᬢᬂᬳ