Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/46

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭕ 45B]
᭔᭕
ᬭᬶᬓ᭄ᬲᬬᬦ᭄ᬜᬢ᭄᭞ᬧᬤᬺᬯᬾᬬᬦᬾᬲᬳᬶᬩᬶᬲ᭄ᬩᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬃᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬓᬮᬭᬮᬭ᭟᭒᭓᭞ᬲᬵᬢ᭄ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬫᬧ+(ᬧᬾ)ᬱ᭄ᬝᬬᬦ᭄᭞ᬳᬸᬲᬦ᭄ᬮᬯᬃᬭᬭᬶᬲ᭄ᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬜ
ᬢᬾᬢᬍᬃᬩᬸᬲᬦ᭄ᬩᬸᬲᬦ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬚᭂᬗᬦ᭄ᬲᬮᬶᬂᬧᭂᬕᬭᬶᬦ᭄᭞ᬦᬫ᭄ᬧᬶᬂᬲᬚᭂᬂᬳᬓ᭄ᬮᬸᬓᬸᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬓᬤᬶᬤᬸᬗᬦ᭄᭞ᬫᬕᬦ᭄ᬢᬶᬲᬮᬶᬂᬢᭂᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶ
ᬦ᭄᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬳᭂᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄᭞ᬢᬸᬃᬧᬮ᭄ᬬᬢᬾᬗᭂᬭᬫᬂ᭟᭒᭔᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬗᬸᬩᭂᬃ᭠ᬓᬍᬕᬦ᭄᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬩᬬᬦᬾᬗᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬳᬶᬓᬮᬸᬦᬾᬓᬕᭀᬥ᭞ᬩᬬᬸ
ᬦᬶᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭄ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬜᬦᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬳᬤᬲᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄᭞ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬲᭂᬓᭂᬦ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬕᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬗᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᬸᬚᬸᬃᬫᬫᬃᬕ᭞ᬫᬮᬶᬄᬚᭂᬩᭀᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩᬭᬶᬲ᭄

[᭔᭖ 46A]
᭞ᬢᬸᬃᬗᬭᬸᬤᬸᬕ᭄᭞ᬳᬾᬕᬃᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬫᬭᬾᬭᭀᬤᬦ᭄᭟᭒᭕᭞ᬤᬶᬢᬸᬳᬤᬓᬭᬫᬾᬬᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬫᬃᬕᬶᬲᬳᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬜᬦᬦ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬫᬢᬸᬯᬓᬦ᭄᭞ᬫᬕᬾᬕᬲ
ᬦ᭄ᬩᬫᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬾᬢᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬮᬓᬃᬫ[strike/]ᬚ᭄ᬭᭀ[/strike][strike]ᬩᭀᬦᬦ᭄ᬤᬶ᭠ᬢᬸ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬦᬸᬚᬸᬕᬕᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭞ᬭᬬᬭᬸᬬᬸ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬍᬕ
ᬦᬾᬲᬭᬢᬂ᭟᭒᭖᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬫᬫᭀᬢᭀᬄᬩᬯᭂᬲᬂ᭞ᬦᬾᬯᬮᬸᬬᬧᬗ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸ᭠ᬫᬶ᭞ᬫᭂᬦᬄᬓᬮᬄᬗᬯᬾᬳᬾᬲᬄ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬚᬕᬢᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬳᬮᬦᬾ
ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬚᬤ᭄ᬫᬵᬦᬾᬫᬫᬶᬬᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬤᬧᬭᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡᬵ᭞ᬧᬕᭂᬄᬳᬶᬤᬫᬦᬸᬗ᭄ᬓᬲᬶᬦ᭄᭞ᬗᬮᬄᬢᬸᬦ᭄ᬥᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬓᭂᬜ᭄ᬘᬦ᭄᭟᭒᭗᭞